VTI National Transport Research Database

BIG A2020-12 Packning med tung vibrationsplatta – etapp 1 (BIG A2020-12 Compaction by heavy vibratory plate -part 1)

  • Wersäll, Carl
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-03-02 -- 2022-12-20 Registration number:
  • Trafikverket 2020/26629
Subject(s): Abstract: Packning utförs normalt med vibrationsvält, där material placeras i tunna lager, eller med olika former av djuppackningsmetoder. Medan vibrationsvält är en mycket ytlig metod ger djuppackning sällan en effektiv packning i de översta 3-4 m av jordprofilen. Ofta finns behov av att packa detta djupintervall utan en lagervis uppbyggnad. Sådana tillämpningar kan inkludera naturliga friktionsjordslager, kompletterande packning av bankar, undervattenspackning, jordfyllnadsdammar mm. Packning med tung vibrationsplatta (20-50 ton) har tidigare visats vara effektivt för detta djupintervall. Trots detta har metoden inte fått allmänt genomslag i praktiska tillämpningar. Det beror sannolikt på att riktlinjer och tillräcklig erfarenhet saknas och att de tekniska möjligheterna tidigare har varit begränsade. Ny teknik erbjuder frekvens- och amplitudvariabla vibrationshammare och avancerade kontroll- och styrsystem. I detta projekt tillämpas erfarenheter från tidigare försök för att planera och utföra fältförsök med syfte att utarbeta ett praktiskt arbetssätt för packning med tung vibrationsplatta. Målsättningen är att ta fram riktlinjer för dess genomförande, anpassade till svenska förhållanden och tillgänglig teknik. Projektet utförs som ett seniorforskarprojekt på KTH i samarbete med Peab, Trafikverket, vibratortillverkaren Dieseko och Gamperl & Hatlapa, som tillverkar mät- och kontrollsystem. Abstract: Compaction is normally conducted by vibratory roller, where material is placed in thin layers, or by various types of deep compaction methods. While vibratory roller is a shallow method, deep compaction seldom provides efficient compaction in the top 3-4 m of the soil profile. There is often a need for compaction of this depth interval without construction in layers. Such applications may include natural friction soil deposits, remedial compaction of embankments, under-water compaction, embankment dams etc. Compaction by heavy vibratory plate (20-50 tons) has previously been shown effective for this depth interval but has not been widely applied in practice. The reason is likely that there is a lack of guidelines and practical experience and that the technological opportunities have previously been limited. New technology provides frequency- and amplitude-variable vibratory hammers, and advanced monitoring and control systems. In this project, experience from previous tests are adapted in order to plan and conduct field tests with purpose to develop a practical working procedure for compaction by heavy vibratory plate. The aim is to develop guidelines, adapted to Swedish conditions and available technology. The project is conducted as a senior researcher project at KTH in cooperation with Peab, Trafikverket, Dieseko and Gamperl & Hatlapa.
Item type:

Powered by Koha