VTI National Transport Research Database

Kvävehalt i bergmassor från ovanjordssprängning (Nitrogen Content in rock material from blasting)

  • Olsson, Mats
  • EDZ-consulting AB, Svenskt företag eller organisation, 556813-6302
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-02-01 -- 2023-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/76120
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att genom lakning undersöka kvävehalten i bergmassor från ovanjordssprängning. Tidigare har kvävehalten från tunnelberg undersökts och redovisats TrV rapport 2019:174. Syftet med detta projekt är att öka kunskapen om kvävehalten i bergmassor från ovan- jordssprängning och jämföra detta med kvävehalten från tunnelberg. Detta ger viktig information om hur bergmassor ska hanteras. Resultatet kommer ge ett underlag till att det kan motiveras att använda emulsionssprängämne vid ovanjordssprängning istället för patronerat sprängämne. Användandet av emulsionssprängämne ger en bättre arbetsmiljö för entreprenören och en lägre anläggningskostnad för beställaren. Abstract: The project aims to investigate the nitrogen content of rock masses from above-ground blasting through leaching. Previously, the nitrogen content from tunnel rock has been investigated and reported in TrV report 2019: 174. The purpose of this project is to increase knowledge about the nitrogen content in rock masses from above-ground blasting and compare this with the nitrogen content from tunnel rock. This provides important information on how rock masses should be handled. The result will provide a basis for justifying the use of emulsion explosives in above-ground blasting instead of patterned explosives. The use of emulsion explosives provides a better working environment for the contractor and a lower construction cost for the customer.
Item type:

Powered by Koha