VTI National Transport Research Database

Här inne finns en stad- att utveckla multifunktionella områden i en två-dimensionell gränszon (Inside there is a city - to develop multifunctional areas in a two-dimensional border zone)

  • Wade, Emily
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Universitet eller högskola, 202100-2817
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-06-01 -- 2023-06-29 Registration number:
  • Trafikverket 2021/71077
Subject(s): Abstract: Medel för projektet är beviljat av Movium. Ansökan till FoI portfölj Bygga avser interntid för att delta i referensgrupp. Projektet avser ett partnerskapsprojekt för att genomföra en förstudie om en aktuell samhällsutmaning. Nämligen multifunktionella ytor i närhet till befintlig transportinfrastruktur i föränderliga stadslandskap. Vi ärver en infrastruktur från tidigare decennier och nu måste vi hitta fler perspektiv att förhålla oss till dessa platser. Det här är ett praktiskt problem som berör många kommuner och rymmer flera dilemman som kan behöva beforskas. Abstract: This partnership project is to carry out a feasibility study on a current societal challenge - namely multifunctional surfaces close to existing transport infrastructure in changing urban landscapes. We inherit an infrastructure from past decades and now we need to find more perspectives to relate to these places. This practical problem affects many municipalities and accommodates several dilemmas that need to be researched.
Item type:

Powered by Koha