VTI National Transport Research Database

Stenskott på vindrutor - fördjupad analys av orsaker och samband (Stone chips on windshields – in-depth analysis of causes and connections)

  • Lang, Maria
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-09-01 -- 2024-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2021/127999
Subject(s): Abstract: Projektet adresserar utmaningen att antalet stenskott, och därmed kostnader för reparation och byte av speciellt vindrutor, stegrats kraftigt på senare år. Denna ökning är starkt negativ såväl ekonomiskt som ur miljöhänseende. En förstudie från 2021 genomförd av Länsförsäkringar, RISE och Volvo Car Corporation pekar på några intressanta spår att utreda vidare i samarbete med Trafikverket. Vi föreslår ett projekt där halkbekämpningsmaterial samlas in och analyseras. Data från Länsförsäkringar och Trafikverket analyseras gemensamt efter samband som kan förklara skillnad i mängden stenskott i Sverige, Finland och Norge, mellan regioner, vägtyper, säsonger etc. Livscykelanalys av reparation kontra byte av ruta kommer att göras. En övergripande studie görs också av vilka data som finns tillgängliga för att korrelera stenskottsfrekvens med bildesign. Bilägares beteende när man får stenskott är också intressant att utforska närmare för att utröna hur man gör vid stenskott och hur verkstäder och glasmästerier hanterar ärenden. Vi bedömer också att taxibolags erfarenheter och rutiner är intressanta att inkludera för att få in kompletterande data Abstract: The project addresses the challenge that the number of stone chips, and thus costs for repair and replacement of windshields in particular, has increased sharply in recent years. This increase is strongly negative both economically and from an environmental point of view. A preliminary study from 2021 carried out by Länsförsäkringar, RISE and Volvo Car Corporation points to some interesting tracks to investigate further in collaboration with the Swedish Transport Administration. We propose a project where anti-slip material is collected and analysed. Data from Länsförsäkringar and Trafikverket are jointly analyzed for relationships that can explain the difference in the amount of stone chips in Sweden, Finland and Norway, between regions, road types, seasons, etc. Life cycle analysis of repair versus replacement of panes will be done. A overview is also made of what data are available to correlate stone chip frequency with car design. The behavior of car owners when they get stone chips is also interesting to explore in more detail to find out how to deal with stone chips and how workshops and glassworks handle cases. We also consider that taxi companies' experiences and routines are interesting to include in order to obtain supplementary data.
Item type:

Powered by Koha