VTI National Transport Research Database

Fjärrstyrd bagagescanning och CSRA-övervakning (Remote controlled baggage scanning and CSRA monitoring)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-11-01 -- 2023-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/73717
Subject(s): Abstract: Projekt är en fortsättning på den förstudie, vid namn ”fjärrstyrning av flygplatsfunktioner”, som genomfördes under 2017 av LFV i syfte att kartlägga vilka flygplatsfunktioner som har störst potential att fjärrstyras i det primära syftet att sänka kostnaden för flygplatsdrift. Tidigare teoretiska studier visar på möjligheter för perifera flygplatser att effektivisera sin verksamhet och höja säkerheten kring säkerhetskontroller om möjlighet finns att ta hjälp från en extern resurs för bildtolkning. Studien visar också på ökade arbetstillfällen där en fjärrövervakningscentral placeras. Detta projekt har som mål att testa om dagens infrastruktur och teknik medger att flygplatser kan hjälpa varandra med granskning av bilder från bagageröntgen på länge avstånd samt hantera CSRA övervakning via fjärrstyrning. Projektet har också som mål att validera hur tekniken kan användas på bästa sett. Abstract: This is a continuation of the preliminary study, named "remote control of airport functions", which was carried out in 2017 by LFV in order to map which airport functions have the greatest potential to be remotely controlled for the primary purpose of reducing the cost of airport operation. Earlier theoretical studies show the possibilities for peripheral airports to streamline their operations and to increase the security of security checks if there is the possibility of taking help from an external resource for image interpretation. The study also shows increased job opportunities where a remote monitoring center placed. This project aims to test whether today's infrastructure and technology allow Airports can help each other with review of long-distance luggage X-ray images and manage CSRA monitoring remotely. The project also aims to validate how the technology can be used at best.
Item type:

Powered by Koha