VTI National Transport Research Database

Metod för att prioritera och bedöma nyttan av klimatanpassningsåtgärder – rätt åtgärd på rätt plats och i rätt ordning (Method for prioritizing and assessing the benefits of climate adaptation measures – right action in right place and in the right order)

  • Andersson, Yvonne
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-10-31 -- 2023-11-20 Registration number:
  • Trafikverket 2020/25361
Subject(s): Online resources: Abstract: I Trafikverkets forsknings- och innovationsplan framgår att dagens transportsystem behöver anpassas till förändrade förutsättningar med hänsyn till de klimatförändringar vi ser redan idag och som förväntas ske på mellanlång och lång sikt. Tillförlitliga effektsamband kring klimatrelaterade risker spelar en viktig roll både för planering av nya anläggningar och anpassningsåtgärder av befintliga. I en förstudie som utfördes av Andersson-Sköld m.fl. (2019) gjordes en genomgång av potentiella metoder och modeller som kan användas för att identifiera, bedöma och värdera klimatrelaterade risker och riskreducerande åtgärder. Det fanns då inte någon metod som kunde användas för hela den process som krävs från identifiering av risk till prioritering av åtgärder. Därför utvecklades som ett första steg en konceptuell metod för detta. Syftet med detta projekt är att, med utgångspunkt från den metod som togs fram i förstudien, genom fallstudier utveckla, konkretisera, validera och ta fram en Excelbaserad GIS-kompatibel metod för identifiering och bedömning av risker och åtgärder samt prioritering av riskreducerande klimatanpassningsåtgärder. Fokus i det sökta projektet kommer att vara inriktat på effektsamband. Resultatet av analyserna ska användas för att prioritera riskreducerande åtgärder, dvs för att bedöma om det är relevant att genomföra en åtgärd, när i tiden den bör genomföras samt för att bedöma vilken åtgärd som är mest relevant att genomföra. Abstract: In the STA’s (Swedish Transport Administration) research and innovation plan it is shown that today's transport system needs to be adapted to the changing conditions that are expected, and already seen today, due to climate change. Adaptation is needed both in medium and long-term perspectives. Reliable impact relationships about climate-related risks are crucial both in the planning of new installations and in the adaptation of existing installations. Recently a pre-study was conducted by Andersson-Sköld et al. (2019) including a review of potential methods and models that could be used to identify, assess, and evaluate climate-related risks and risk mitigation measures. At that time, there was no method that could be used for the whole process required from risk identification to prioritization of actions. Therefore, as a first step, a conceptual approach was developed. The aim of this project is to concretize, validate and develop the conceptual methodology approach developed in the pre-study into a GIS-compliant approach for the identification and assessment of risks, measures and for prioritization of mitigation measures. This will be done through case studies. The focus of the project applied for will focus on effect relationships. The results of the analyses shall be used to prioritize risk mitigation measures, i.e. to assess the relevance of implementing a measure, when in time it should be implemented and to assess which action is most relevant to implement.
Item type:

Powered by Koha