VTI National Transport Research Database

Nordiskt projekt om vägdamm, fas 2 (NORDUST II: Nordic Road Dust Project, Phase II)

  • Gustafsson, Mats
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-04-01 -- 2024-07-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/192
Subject(s): Abstract: Trafikrelaterade slitagepartiklar och vägdamm är fortfarande en stor och viktig källa för lokala luftföroreningar i Norden. Detta är aktuellt än idag även om framsteg har gjorts i flera forskningsprojekt under de senaste decennierna, vilka har resulterat i förbättrade material och åtgärder på vägar. Den här projektfasen, NorDust II bygger vidare på och slutför kunskapen i NorDust-projektet i förra fasen (NorDust I) och fortsätter det fruktbara samarbetet, som förenar nordisk expertis om vägdamm-problematiken med fokus på processer kring vägdammgenerering och modellering. Målet är fortsatt utveckling av kunskap för processer av vägdamm-utsläpp, och dess påverkan på koncentrationerna av PM 10 och PM 2,5 i omgivande luft och hur de befintliga åtgärderna påverkar vägdamm-utsläppen. Dessa processer kommer att ingå i en modell som användas för att simulera fram de mest effektiva åtgärder för att minska vägdammutsläpp. Man i NorDust II kommer att uppnå detta genom sju föreslagna arbetspaket som bl.a. tittar på processer relaterade till vägslitage, suspenderat vägdamm, och processer som är relaterade till våt-borttagning av vägdamm från vägyta. Man vill titta närmare på metoder för övervakning och uppföljning, vilka kommer att hjälpa vägunderhållare och vägdriftstekniker i sitt vardagliga arbete. Det ingår även arbetspaket för kunskapsspridning och projektadministration. I den här fasen kommer fokus att ligga på de WP som syftar till att samla in nya data från fält- och laboratoriestudier, vilket är avgörande för bättre förståelser av olika processer i praktiken, därmed blir modellering förbättrad och på så sätt förbättras även möjligheter för att optimera åtgärderna. Experimenten och övervakningskampanjerna är avsedda för att fylla i befintliga kunskapsluckor, som var identifierade i tidigare studier och i studierna i NorDust I. Vidare kommer resultaten av dessa experiment att användas för att ytterligare förbättra modelleringsverktyg som används för att förutsäga vägdammutsläpp. De processer som ska undersökas inkluderar påverkan av olika dubb- och däcktyper på vägsslitageutsläpp, och även påverkan av trottoarsegenskaper så som struktur och textur på suspenderade slitagepartiklar. Kunskap för dessa processer kommer att användas för optimering av åtgärder för att reducera både slitagepartiklar och buller från trafiken. Andra processer som man kommer att studera i NorDust II är våt-borttagning av vägdamm och salt, hur denna process påverkar fördelningar av vägdammbelastning och även mätningar av denna belastning. Sist men inte minst vill man studera vägdriftspåverkan på vägdammbelastningen som rengöring, dammbindning och sandning för halkbekämpning. Parallellt med de experimentella kampanjerna och utvecklingen av verktyget för utsläppsmodellering kommer scenarier att upprättas för att bedöma effekterna på både utsläpp och PM-koncentrationer i en rad åtgärdsstrategier och för verifieringsändamål. Åtgärdsmetoder som ska undersökas inkluderar dubbdäckandelsreduktioner, hastighetsminskningar, reduktion av antal dubb på dubbdäck, förbättrade trottoaregenskaper (både struktur och textur), effektiva rengörings- och dammbindningsmetoder, minskningar av tung trafik. Den resulterande kunskapen och modellen kommer att ge betydande stöd för myndigheter och beslutsfattare i deras ansträngningar för att effektivt minska effekterna av vägdammutsläpp på PM-koncentrationer, exponering och slutligen människors hälsa. Abstract: Traffic related wear particles and road dust remain a major source for local air pollution in the Nordic countries. This is true even though advances have been made in several research projects during the last decades, resulting in improved materials used in roads and improved road operation measures. NorDust II builds on and completes the knowledge of the NorDust project and continues the fruitful collaboration, bringing together Nordic expertise on road dust generation and modeling. The aim is continued development of the road dust emission processes, its impact on the concentrations of PM10 and PM2.5 in ambient air, and how mitigation measures influence road dust emissions. Those emission processes will be included in a model, which can be used to simulate the most efficient and effective mitigation measures to reduce road dust emissions. The NorDust initiative will achieve this through seven suggested work packages looking at processes related to road wear, road dust suspension, wet removal processes, monitoring methods and to road maintenance and operation techniques. Additional work packages are knowledge dissemination and project administration. In the current project, NorDust II, the focus will be on WP:s aiming at collecting new data for improvement of NORTRIP model parametrisations and its validity also for Icelandinc conditions, inclusion of road traffic emitted microplastics in road dust concept, continued model developments including a Ph.D. student project, developing new tools for road dust characterisation and sampling and to look into mitigation policies and health effects. The experiments and monitoring campaigns are intended to fill in existing knowledge gaps, identified in previous studies and especially the NorDust project. The results of these experiments will be used to improve the modelling tools used for predicting road dust emissions. Processes to be investigated include road wear and suspension effects of vehicle weight in light of the trend of heavier vehicles (EV:s and SUV:s), suspension and road operation effects of macro texture, wet removal processes of dust, road dust loading distributions and measurements, crushing of traction sand into finer fractions. A certain WP aims at gaining insight in the road dust situation in Iceland. In parallel to the experimental campaigns and the development of the emission modelling tool, scenarios will be established to assess the impact on both emissions and PM concentrations of a range of mitigation strategies and for verification purposes. Mitigation methods to be investigated include studded tyre share reductions, speed reductions, reduced stud wear, improved pavement characteristics (both structure and texture), effective cleaning and dust binding methods, reductions of heavy-duty traffic, improved traction sand characteristics and distribution methods. The resulting knowledge and model will provide substantial support for authorities and decision makers in their efforts to efficiently reduce the impact of road dust emissions on PM concentrations, exposure and human health. In collaboration with MET Norway, the project will also include a Ph.D. student work on NORTRIP model developments, including both parameterizations based on input from other NorDust II WP:s and improvements on model detail and applicability.
Item type:

Powered by Koha