VTI National Transport Research Database

Cykelvägars nedbrytning - doktorand (Degradation of cycle paths - doctoral student)

  • Niska, Anna
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-01-01 -- 2024-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/79526
Subject(s): Abstract: Målet med projektet är att få en ökad kunskap om de nedbrytningsprocesser som verkar på en GC-väg för att ge underlag till dimensionering samt underhållsplanering, men också för att anpassa konstruktionen för ökad kostnadseffektivitet. Projektet utgör andra halvan i ett doktorandprojekt i samarbete med KTH som finansieras fram till Lic inom forskningsprogrammet Mistra InfraMaint.Abstract: The goal of the project is to gain an increased knowledge of the degradation processes that operate on a GC path to provide a basis for dimensioning and maintenance planning, but also to adapt the design for increased cost efficiency. The project is the second half of a doctoral project in collaboration with KTH, which is funded up to Lic within the research program Mistra InfraMaint.
Item type:

Powered by Koha