VTI National Transport Research Database

Hållbar omstart - Rådslag för förnyelse av kollektivtrafik, resande och icke-resande i det nya normala (Sustainable restart - Council for the renewal of public transport, travelers and non-travelers in the new normal)

  • Hultén, John
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-11-01 -- 2022-12-15 Registration number:
  • Trafikverket 2021/97315
Subject(s): Online resources: Abstract: Kollektivtrafiken står inför ett kritiskt skede med stora utmaningar. Det finns en stark dragningskraft att återgå till hur det var innan pandemin, inte minst av ekonomiska skäl. Men pandemin innebär också en möjlighet till nya idéer och lösningar som kan leda i en mer hållbar riktning. Kärnan i den föreslagna satsningen är att skapa ett metaforiskt ”rådslag” för hållbar omstart. Rådslaget präglas av öppenhet, transparens, samverkan, friktion och förändringsvilja. Fokus är på fem områden framtagna i samråd med en rådgivargrupp med ett 40-tal medlemmar som representerar aktörer i och kring kollektivtrafiken. Inom dessa områden ska rådslaget resultera i innovationsagendor för förnyelse av kollektivt resande i det nya normala. För att nå dit kommer initiativet ordna tre typer av aktiviteter: 1) vetenskapligt baserade kunskapssammanställningar, 2) inspirationsföreläsningar och virtuella studiebesök, samt 3) dialog i workshopformat. Satsningen samordnas inom ramen för K2. Det sker i samverkan med en rad aktörer i och kring kollektivtrafiken.Abstract: Public transport is facing a critical stage with major challenges. There is, quite naturally, a strong attraction to return to what it was like before the pandemic, not least for economic reasons. But the pandemic also means an opportunity for new ideas and solutions that can lead in a more sustainable direction. The core of the proposed initiative is to create a metaphorical "council" for sustainable restart. The council is characterized by openness, transparency, collaboration, friction and willingness to change. The focus is on five areas developed in consultation with an advisory group with around 40 members who represent actors in and around public transport. In these areas, the council will result in innovation agendas for the renewal of public transport in the new normal. To get there, the initiative will organize three types of activities: 1) science-based knowledge compilations, 2) inspirational lectures and virtual study visits, and 3) dialogue in workshop format. The investment is coordinated within the framework of K2. This is done in collaboration with a number of actors in and around public transport.
Item type:

Powered by Koha