VTI National Transport Research Database

Industriell konstruktion, upphandling och produktion av byggnadsverk och andra tekniska detaljer (Industrial design, procurement and production of construction works and other technical details)

  • Rempling, Rasmus
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-08-01 -- 2025-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/65121
Subject(s): Abstract: En av våra stora utmaningar framåt i tiden är en brist på kompetens, både hos oss som beställare men också hos projektörer och entreprenörer. (Vill vi optimera något måste det ske på ett genomtänkt och systematiskt sätt.) Alternativ utformning: Vi vill därför optimera vårt arbetssätt nu och i framtiden, genom att systematisera och effektivisera hela kedjan för våra byggnadsverk, från projektering till drift och underhåll. Norrbotniabanan första etapp mellan Umeå och Skellefteå omfattar 130 km ny järnväg och ungefär lika många broar som det finns km, d.v.s. 130 stycken, både för väg och järnväg. Ofta ingår mindre broar som en del i större entreprenader vilket innebär en utmaning att som beställare optimera konstruktionernas utformning avseende produktivitet, arbetsmiljö klimatpåverkan och livscykelkostnad. Resurser är idag begränsade både hos oss på Trafikverket och hos våra leverantörer. Genom att enbart tillämpa ett standardiserat tänkande kring projekteringen av våra konstruktioner effektiviserar vi processen för våra inblandade resurser, resurser som istället kan användas för att inom projekteringen optimera våra mer komplexa byggnadsverk. Det låter relativt enkelt men för att kunna upprepa en framtagen metodik och arbetssätt nu och i framtida projekt måste en sådan följas upp och även analyseras av en extern oberoende part. Det är något som inte ryms inom ramen för projekt Norrbotniabanan. Projekt Norrbotniabanan slutar förhoppningsvis inte i Skellefteå utan kommer fortsätta hela vägen till Luleå. Vid ett positivt projekt resultat kommer därför framtida vinster för Norrbotnia, Stora Projekt och för branschen vara stora. Det finns därför ett behov av att ta in akademin som extern part att utifrån teorier stödja projektet i den här uppföljningen. projektet är ett industridoktorandprojekt som utförs av Johan Lagerqvist. Abstract: One of our major challenges in the future is a lack of competence, both with us as clients and with designers and contractors. (If we want to optimize something, it must be done in a well thought out and systematic way.) Alternative design: We therefore want to optimize our working method now and in the future, by systematizing and streamlining the entire chain for our construction work, from design to operation and maintenance. The Norrbotniabanan first stage between Umeå and Skellefteå encompasses 130 km of new railway and about as many bridges as there are km, ie. 130 bridges, both for road and rail. Often, smaller bridges are included as part of larger contracts, which entails the challenge of optimizing the designs of the constructions in terms of productivity, work environment, climate impact and life cycle cost. Resources are currently limited both at the Swedish Transport Administration and at our suppliers. By applying standardized thinking about the design of our constructions, we streamline the process for our resources involved, resources that instead could be used to optimize our more complex constructions within a project. It sounds relatively simple but in order to be able to repeat a developed methodology and working method now and in future projects, changes must be monitored and followed carefully, hence, also analyzed preferably by an external independent party. This is something that is not part of the Norrbotniabanan project nor any other project. Hopefully, the Norrbotniabanan project will not end in Skellefteå but will continue all the way to Luleå. A positive project result will generate considerable future profits for Norrbotnia, Stora Projekt and for the industry at large. There is therefore a need to include the academy as an external party to support the project in this follow-up based on theoretical studies.
Item type:

Powered by Koha