VTI National Transport Research Database

Undersökning av konstruktionens påverkan på beläggningsfogars mekaniska egenskaper (Investigation of the design's influence on the mechanical properties of coating joints)

  • Ghafoori, Ehsan
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-01-06 -- 2024-05-30 Registration number:
  • Traikverket 2021/116120
Subject(s): Abstract: Ett av de viktiga övervägandena vid vägbyggande är att tillhandahålla en ordentlig vidhäftning i fogen mellan olika material för att förhindra initiering av för tidiga fel på beläggningar. Svårigheten i att skapa en lämplig bindning mellan ett nytt och ett befintligt lager ligger i deras skillnader i beteende under miljö- och trafikbelastningar. Situationen blir ännu mer kritisk när ett asfaltlager möter ett lager med ett väsentligt styvare och texturmässigt slätare material som betong. Exempel på dessa fogar kan ses vid busshållplatser, brodäck, spårvägsplattor etc. Dessutom ökar efterfrågan på högteknologiska beläggningar, som elvägar och energiabsorberande vägar, inom flexibla beläggningar finns behovet av att hitta lösningar för att förbättra bindningen mellan asfalt och andra material. Trots några praktiska försök att bygga sådana fogar med bättre kvaliteter är det fortfarande ett behov av en vetenskaplig metod för att hitta lösningar med kapacitet, att standardiseras för vidare användning inom vägindustrin. Detta projekt syftar till att ge en vetenskaplig grund för möjliga effekter av olika konstruktionsmetoder på kvaliteten av beläggningsfogar där endast en sida är ett asfaltlager. Detta arbete består av en fördjupad litteraturöversikt och expertundersökning, modellering och experimentella delar. Resultaten av detta projekt förväntas ge riktlinjer för design och utvärdering av fogarna som består av en bituminös och en icke-bituminös sida.Abstract: One of the important considerations in road construction is to provide a proper adhesion at the pavement joints between different materials to prevent the initiation of premature failures on pavements. The difficulty in creating a suitable bond between a new and an existing layer lies in their differences in behavior under environmental and traffic loads. The situation becomes even more critical when an asphalt layer meets a layer with a significantly stiffer and smoother in texture material such as concrete. Examples of these joints can be seen at bus stops, bridge decks, tram slabs, etc. In addition, the demand for high-tech pavements, such as electric roads and energy absorbing roads flexible pavements increases the need to find solutions to improve the bond between asphalt and other materials. Despite some practical attempts to build such joints with better qualities, there is still a need for a scientific method to find solutions with the capacity of becoming standardized for further use in the road industry. This project aims to provide a scientific basis about possible effects of different construction methods on the quality of paving joints where only one side is an asphalt layer. This work consists of an in-depth literature review and expert research as well as modeling and experimental parts. The results of this project are expected to provide guidelines for the design and evaluation of the joints consisting of a bituminous and a non-bituminous side.
Item type:

Powered by Koha