VTI National Transport Research Database

Mot säkrare verifiering av fartygdesignens utlovade energieffektivt (LOVA) (Towards more secure verification of the ship design's promised energy efficiency (LOVA))

  • Werner, Sofia
  • SSPA Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556224-1918
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-01-01 -- 2023-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/92054
Subject(s): Abstract: IMO’s regelverk för Energy Efficiency Design Index (EEDI) är ett viktigt verktyg i arbetet mot minskad klimatpåverkan från sjöfarten. Vid leverans av nybyggda fartyg måste varvet verifiera EEDI-värdet genom att utföra en provtur. Provturen måste av praktiska skäl som regel utföras i barlastat lastläge, utan last. För att översätta resultaten från provturen till det djupgående som EEDI-värdet gäller för, används data från modellförsök som utförts i bägge djupgående. Detta steg medför ett en stor osäkerhet i verifieringen av EEDI-värdet. Det långsiktiga syftet med projektet är att denna felkälla skall minimeras. Därigenom stärks möjligheten för EEDI-regelverket kan åstadkomma mer energieffektiv sjöfart. Osäkerheten riskerar att underminera syftet med regelverket. Effekten av att INTE åtgärda problemet är att nybyggda fartygs hydrodynamiska design kan vara 10-15% mindre energieffektiva än vad som krävs. Effekten blir därför betydande utebliven minskning av klimatgasutsläpp. Att åtgärda problemet kräver både utveckling av ny metodik och samverkan med internationella aktörer. Här kan Sverige spela en viktig roll som oberoende och med högt tekniskt kunnande och trovärdighet. SSPA leder en arbetsgrupp inom International Towing Tank Conference (ITTC) som försöker komma till rätta med problemet. Detta ger en unik möjlighet att lösa problemet. Målet med det föreslagna projektet är att ta fram en metod som kan användas av tredje part för att kontrollera prognoser så att den beskrivna osäkerheten minimeras. Abstract: The IMO's regulations for the Energy Efficiency Design Index (EEDI) is an important tool in the work towards reducing the climate impact of shipping. When delivering newly built vessels, the shipyard must verify the EEDI value by performing a sea trial. The speed trial is, for practical reasons, as a rule carried out in a ballast load position, without cargo. To translate the results from the sea trial to the draught for which the EEDI value applies, data from model test performed in both draughts are used. This step entails a great deal of uncertainty in the verification of the EEDI value. The long-term purpose of the project is to minimize this source of error. This strengthens the possibility for the EEDI regulations to achieve more energy-efficient shipping. The uncertainty risks undermining the purpose of the regulations. The effect of NOT addressing the problem is that the hydrodynamic design of newly built vessels can be 10-15% less energy efficient than required. The effect will therefore be a significant non-reduction of greenhouse gas emissions. Addressing the problem requires both the development of new methodologies and, above all, collaboration with international actors. Here, Sweden can play an important role as independent and with high technical know-how and credibility. SSPA is leading a working group within the International Towing Tank Conference (ITTC) that is trying to address the problem. This provides a unique opportunity to solve the problem. The aim of the proposed project is to develop a method that can be used by third parties to check predictions so that the described uncertainty is minimized.
Item type:

Powered by Koha