VTI National Transport Research Database

Smart byggande - Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-02-01 -- 2018-12-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/12089
Subject(s): Online resources: Abstract: Detta projekt ingår i Smart Built Environments strategiska område ”Integrerade modeller och datastandardisering”, och utgör en viktig del i en utvecklad standardisering och integrering mellan Geodata/GIS och BIM. Det finns ett stort behov av standardiserade digitala myndighetsprocesser, speciellt för planering, fastighetsbildning och bygglov som är idag till stor del är pappersbaserade, och har sekventiell karaktär. Den information som arbetas fram kommer inte aktörerna till del på ett smidigt sätt. Detta resulterar i dubbelarbete och onödigt lång handläggningstid. Behovet av att standarder och riktlinjer i informationsflödet identifierades i förstudierapporten ” Strategier för 3D geodata”, se bilaga 1 som genomfördes under våren 2016. Abstract: This project is part of Smart Built Environment's Strategic Area "Integrated Models and Data Standardization", and is an important part of a developed standardization and integration between Geodata / GIS and BIM. There is a great need for standardized digital government processes, especially for planning, property formation and building permits that today are largely paper-based, and have a sequential character. The information that is worked out does not come to the actors in an effective way. This results in duplication and unnecessarily long processing time. The need for standards and guidelines in the flow of information to be identified in the pre study "3D Geodata" Strategies Report, see Appendix 1, conducted in spring 2016.
Item type:

Powered by Koha