VTI National Transport Research Database

Verktyg för akustisk planering i komplexa trafikmiljöer (Tools for acoustic planning in complex traffic environments)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-03-02 -- 2025-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/26456
Subject(s): Abstract: Projektet, som utförs inom ramen för en industridoktorandtjänst, omfattar utveckling av metodik för prediktering och bedömning av ljudnivåer och andra akustiska förhållanden, samt framtagande av verktyg för akustisk planering, i komplexa trafikmiljöer. Detta görs genom att: - undersöka noggrannheten av de befintliga beräkningsmodellerna i komplexa trafikmiljöer - komplettera predikteringsmetoderna där brister identifierats - identifiera potentialen hos de åtgärder som idag inte finns med i beräkningsmodellerna, t ex den akustiska effekten av multipla bullerskyddsskärmar eller av olika ytor med varierande impedans, absorptions- eller reflektionsgrad, i infrastrukturmiljön och omgivningen. - studera och verifiera effekterna av akustiskt projekterade komplexa trafikmiljöer. - ta fram projekteringsanvisningar för att minska bullernivåer inom Trafikverkets infrastrukturprojekt i komplexa miljöer.Abstract: The aim of the project is, within the framework of a Ph.D. education, to develop a more accurate method to predict and evaluate the traffic noise levels and other acoustical circumstances in complex infrastructure areas or environments, and also to develop tools for acoustic design of such locations. This will be realised by: - examining the accuracy of the available traffic noise prediction models in complex traffic environments - further developing the prediction methods, where necessary - identifying the potential of the noise reduction measures which are not taken into account in the present prediction (calculation) models. For instance, the total acoustic effect of multiple noise barriers, or the effect of different surfaces with varying impedance, absorption or reflection indices, in both the actual infrastructure area and in the adjacent surrounding areas. -studying and verifying the effects of acoustic design of complex traffic environments -developing improved design instructions (guidelines) for the Swedish Transport administration to lower the traffic noise levels in infrastructure projecs in complex environments .
Item type:

Powered by Koha