VTI National Transport Research Database

STATMET, databas med statistisk meteorologisk data för procedurkonstruktion (STATMET, database of statistical meteorological data for procedure design)

  • Zhao, Xin
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-03-01 -- 2023-10-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/60993
Subject(s): Abstract: Projektet inleder med en litteraturstudie som undersöker var, och hur olika internationella regelverk beskriver användandet av statistiska meteorologiska data. Därefter fortskrider arbetet med att ta fram matematiska metoder för hur meteorologisk påverkan (t.ex. en medvindskomposant) skulle kunna räknas fram under sväng, samt vilka percentiler av dataunderlaget som skulle kunna användas. I samband med detta görs också en värdering av vilken typ av databasstruktur som är lämplig att använda för statistiska meteorologiska data. Metoder och värderingar resulterar i att slutligen utveckla en demonstrator (TRL nivå 6) som riktar sig mot slutanvändaren, dvs. procedurkonstruktören. Demonstratorn syftar till att generera mer effektiva flygprocedurer med avseende på emissioner och buller, med Stockholm Arlanda Airport som fallstudie. Under projektet utförs flygsimuleringar för att validera flygprocedurer i enlighet med de metoder som framtagits för att kunna konstatera om flygningen kan genomföras på ett säkert sätt. Abstract: The project is initiated by an initial phase that investigates the previous use of historical meteorological data in curved instrument flight procedure design, both on a national and international level. Thereafter the work progresses and Chalmers and Novair work together to develop methods to determine which assumed meteorological conditions that could be used during procedure design. An evaluation of the type of database structure needed to generate relevant tailwind components is investigated in parallel. The methods and database structure are then used to develop a demonstrator aimed to be used for refined navigation performance procedure design, with specific values of tailwind components rather than the typically used ICAO standard wind component. SMHI’s meteorological database is used to develop the demonstrator, and Swedavia contributes with procedure construction design expertise. LFV will support the project with ATC expertise and Novair will provide operational expertise from the airborne perspective as well as supporting the development of mathematic methods. The demonstrator aims to design more efficient instrument flight procedure, and Stockholm Arlanda Airport is used as the validation site. In the final phase of the project, newly designed instrument flight procedures are tested and validated in a flight simulator.
Item type:

Powered by Koha