VTI National Transport Research Database

Skadeverkan mot byggnad av markvibrationer från sprängning (Damage to buildings due to ground-borne vibration from blasting)

  • Folkow, Peter
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-09-01 -- 2020-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/52900
Subject(s): Abstract: Vid sprängning i berg uppstår det en omgivningspåverkan i form av markvibrationer, som i sin tur kan ge skador hos närliggande byggnader. För att minska risken för sådana skador införs restriktioner på berguttagets framdrivning, t.ex. på val av metod eller hur snabbt denna tillåts ske. I Svensk Standard anges riktlinjer för tillåtna vibrationsvärden för att undvika skador på byggnader och konstruktioner. Dessa riktlinjer anses vara föråldrade och kritik har framförts om deras giltighet. Det finns i branschen en önskan att uppdatera den Svenska Standarden baserat på mer moderna rön. För att åstadkomma detta måste en bättre förståelse fås för den teoretiska bakgrunden till vad det är som gör att vibrationer orsakar skador i en byggnad samt vilken effekt olika typer av parametrar har på skaderisken i en belastad struktur. Projektet syftar till att ge en djupare fysikalisk förståelse för kopplingen mellan markvibrationer och skador i konstruktioner. I förlängningen förväntas detta bidra till en revidering av Svensk Standards riktlinjer avseende sprängningsinducerade vibrationer i byggnader. Med ökad kunskap förbättras möjligheten till mer tillförlitliga prediktionsmöjligheter om skaderisk vid markvibrationer vid sprängning, vilket i sin tur leder till en mer effektiv framdrift som möjliggör både ekonomiska och miljömässiga besparingar. Abstract: Blasting in rock induces ground vibrations, which in turn may cause structural damage to nearby buildings. In order to reduce the risk of such damages, restrictions are imposed on the speed of rock excavation, e.g. on the choice of method or on blasting levels. The Swedish Standard states guidelines for vibration values that are permitted to avoid damage to buildings and structures. These guidelines are considered obsolete and criticisms have been raised concerning their validity. There is a desire in the industry to update the Swedish Standard based on more modern findings. In order to achieve this, a better understanding ought to be obtained regarding the theoretical background on the causes of damages to buildings from vibrations. This includes to understand how the various parameters effect the risk of damage. This project aims to provide a deeper physical understanding of the connection between ground vibrations and damage to structures. In addition, this is expected to contribute to a revision of the Swedish Standard's guidelines on blast induced vibrations in buildings. By increasing our knowledge in this field, there are possibilities to develop more reliable predictions on ground vibrations from blasting in rock. This leads to a more efficient rock excavation process that enables both economic and environmental savings.
Item type:

Powered by Koha