VTI National Transport Research Database

En mångkulturell kulturmiljö tillgänglig för alla – vägledande strategi i kulturmiljöstärkande åtgärder : förstudierapport

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-09-01 -- 2023-03-01 Registration number:
  • Trafikverket 2022/33335
Subject(s): Abstract: Förstudien syftar till att analysera föreslagna och redan utförda kulturmiljöstärkande åtgärder, kartlägga behov hos myndigheter och medborgare som kan underlätta samverkan samt till att undersöka hur synliggörande och tillgängliggörande av kulturmiljöer kan förbättras. Den utförs i dialog med myndigheter och medborgare där allas perspektiv tillvaratas och sammanställs. Förstudien ligger till grund för huvudprojektet, där utveckling av konkreta verktyg, rutiner och vägledande strategier tas fram, för att nå TRV:s kulturmiljöstrategiska mål.Abstract: The pilot study aims to analyze proposed and already implemented cultural environment-enhancing measures, identify needs of authorities and citizens that can facilitate collaboration and to investigate how visibility and accessibility of cultural environments can be improved. It is carried out in dialogue with authorities and citizens, where everyone's perspectives are considered and compiled. The pilot study forms the basis for the main project, where the development of concrete tools, routines and guiding strategies is developed, in order to achieve STA's cultural environment strategic goals.
Item type:

Powered by Koha