VTI National Transport Research Database

BVFF Slutrapporter för lågbullerbeläggningar i Huskvarna 2010-2017 och i Stockholmsområdet 2014-2018 – Vad lärde vi oss? (BVFF Noise reducing pavements in Huskvarna and Stockholm area - Lessons learnt)

  • Sandberg, Ulf
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-03-01 -- 2023-12-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/26407
Subject(s): Abstract: På delar av E4 som går genom Huskvarna och Rotebro norr om Stockholm har under senare år speciella lågbullerbeläggningar av typ "dubbeldrän" använts för att reducera vägtrafikbullret. Syftet med detta projektförslag är att redovisa skriftligt och muntligt hur lågbullerbeläggningarna har fungerat över deras livslängder, vilka kunskaper för fram¬tiden som detta har gett samt hur framtida implementeringar av lågbuller¬belägg-ningar kan ge bättre beständighet och vidare vad deras begränsningar är. För detta detalj¬studeras mätningar av buller och textur som har gjorts varje år på varje objekt för att utvärdera funktionen och identifiera eventuella problem samt deras orsaker. På Huskvarnasträckan fanns det dessutom en del specialsträckor som inte hittills har utvärderats och som kan ge kompletterande information för att få en helhetsbild. Rotebrosträckan avses även detaljstuderas i mycket större omfattning än som hittills varit möjligt. Helhetsbilden bör bli bättre när dessutom vissa pågående lågbullerobjekt (nya Huskvarna, Linköping, Fjelie) och några andra avslutade (Gudöbro, Hallunda) kan komplettera bilden. Projektet utmynnar i en slutrapport samt en kortare sammanfattning av slutsatser och rekommendationer som kan användas för att informera entreprenörer och beställare. Även ett par seminarier avses äga rum.Abstract: In parts of E4 that pass through Huskvarna and Rotebro north of Stockholm, in recent years special low-noise coatings of the type "double drums" have been used to reduce the road traffic noise. The purpose of this project proposal is to report in writing and orally how the low noise coatings have worked over their lifetimes, what knowledge for the future this has given, and how future implementations of low noise coatings can provide better durability and further what their limitations are. For this, the student's measurements of noise and texture that have been made each year on each object to evaluate the function and identify any problems and their causes. At the Huskvarna stretch, there were also some special sections that have not been evaluated so far and which can provide supplementary information to get a complete picture. The rock bridge is also intended to be studied in detail to a much greater extent than has been possible so far. The overall picture should be better when, in addition, some ongoing low noise objects (new Huskvarna, Linköping, Fjelie) and some others completed (Gudöbro, Hallunda) can complement the picture. The project results in a final report and a shorter summary of conclusions and recommendations that can be used to inform contractors and clients. Even a few seminars are meant to take place.
Item type:

Powered by Koha