VTI National Transport Research Database

Projekteringsprocess i kontraktsform Tidig Entreprenörmedverkan, TEM (Design process in contract form Early Contractor Involvement, ECI)

  • Bosch, Petra
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-10-01 -- 2023-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/117215
Subject(s): Abstract: Trafikverket tillämpar Kontraktsform tidig entreprenörsmedverkan (TEM) i komplexa anläggningsprojekt. Det är ett s.k. ECI-kontrakt där entreprenören medverkar i ett tidigare konceptuellt skede än i en traditionell totalentreprenad. Möjligheten att påverka utfallet minskar i takt med nedlagda projektkostnader vilket också innebär att värdet för beställaren och kostnaderna att producera produkten till stor del definieras i tidiga skeden av byggprocessen. Kontraktsformen skapar nya förutsättningar för samverkan mellan beställare, konsult och entreprenör genom nya upphandlingsformer. Dessa nya förutsättningar får konsekvenser för hur projektering med samverkan på hög nivå genomförs på projektnivå. Frågor om nya ansvarsområden, nya roller, projektorganisationen som team, motkrafter och framgångsfaktorer och genomförande risker på projektnivå är viktigt att studera. I detta fortsättningsprojekt vill vi fortsätta studera dessa konsekvenser och ge branschen rekommendationer hur dessa tre discipliner kan utveckla sin samverka. Syftet är att studera hur man genomför projekt med kontraktsform tidig entreprenörmedverkan (TEM) på projektnivå i termer av organisering av projektteamet, ansvarsfördelningar, samt olika verktyg och processer som ger möjligheter att effektivisera byggprocessen. Projektet fokuserar på samspelet mellan beställare, konsult och entreprenör för att bemöta kostnadsdrivande aspekter, kvalitet och innovation och använder ett nätverksperspektiv. Ansökan omfattar en fortsättning på ett tidigare finansierat doktorandprojekt som kommer att studera ytterligare två projekt med TEM kontraktsformer. Metoderna som kommer att användas är observationer, intervjuer, och dokumentanalys. Projektgruppen är tvärvetenskaplig och består av forskare inom projektledning, projekterings-, konstruktions- och genomförandeprocessen som samarbetar med en referensgrupp med medlemmar från industrin. Vidare kommer aspekter avseende ledning och styrning, kommunikation och beslutsfattande med koppling till ovanstående områden att behandlas. Förväntade resultat är att ge Trafikverket rekommendationer om hur man genomför Kontraktsform TEM mellan beställare, konsult och entreprenör på projektnivå. Abstract: The Swedish Transport Administration applies Contract Form Early Contractor Involvement (ECI) in complex construction projects. It is a so-called ECI contract there the entrepreneur participates in an earlier conceptual stage than in one traditional turnkey contract. The possibility of influencing the outcome decreases as the project progresses and costs accumulate, which also means that the value of the customer and the costs of producing the product are largely defined in the early stages of the construction process. The contract form creates new conditions and prerequisites for collaboration between client, consultant and contractor through new forms of procurement. These new conditions get consequences for how design with collaboration at a high level is carried out at project level. Questions about new responsibilities, new roles, the project organization as a team, driving forces and success factors and implementation risks at project level is important to study. In this continuation, we want to continue to study these consequences and provide industry recommendations on how these three disciplines can develop their cooperation. The purpose is to study how to carry out projects with a contract form early contractor involvement (ECI) at project level in terms of organization of the project team, division of responsibilities, as well as various tools and processes such as provides opportunities to streamline the construction process. The project focuses on the interaction between client, consultant and contractor to react upon cost-driving aspects, quality and innovation and use a network perspective. The application includes a continuation of an earlier funded doctoral project that will study two more project with ECI contract forms. The methods that will be used are observations, interviews, and document analysis. The project group is interdisciplinary and consists of researchers in project management, design, construction and implementation process as collaborates with a reference group with members from industry. Further aspects of management and governance, communication and decision-making related to the above areas to be addressed. Expected results are to give the Swedish Transport Administration recommendations on how to implements Contract form ECI between client, consultant and contractor at project level.
Item type:

Powered by Koha