VTI National Transport Research Database

Urbana stationssamhällen – realisering av potentialer i stationsnära områden (Urban Station Communities – realising potentials in station areas)

  • Isemo, Sanna
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-09-01 -- 2024-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/127588
Subject(s): Abstract: Det övergripande syftet med projektet är att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling av stationssamhällen genom att nyttja stationsnära områdens potentialer. Projektet bidrar till bättre beslutsstöd och former för samverkan mellan planerande aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Projektet förväntas även bidra till ökad kunskap om hur vi minskar gapet mellan mål om stationsnära utveckling och det faktiska genomförandet.Abstract: The overall purpose of the project is to create conditions for long-term sustainable development of urban station communities by utilising the potentials of station areas. The project contributes to better decision support and forms of collaboration between actors involved in planning at local, regional, and national level. The project is also expected to contribute to increased knowledge about how to reduce the gap between goals and the actual implementation.
Item type:

Powered by Koha