VTI National Transport Research Database

Performance Based Standards II

  • Kharrazi, Sogol
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-01-01 -- 2020-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/33593
Subject(s): Online resources: Abstract: Den stora ökningen av transportbehovet, det växande trafikproblemet och miljöproblemen vid transport och bränsleförbrukning gör att fordon med hög kapacitetstransport (HCT) är ett attraktivt alternativ till konventionella tunga fordon på vägen. ett alternativ som också skulle leda till betydande ekonomiska fördelar. Den befintliga lagstiftningen i Sverige möjliggör maximal fordonslängd och maximal vikt på 25,25 m och maximal vikt på 60 t på vägnätet. Från april 2018 kommer dock fordon att vara upp till 74% större än 25,25 m och kommer förmodligen att införas också. Därför bör de befintliga bestämmelserna för tunga fordon ändras och deras korrekta sätt att kontrollera HCT-fordon och deras tillgång till vägnätet bör utvecklas för att säkerställa att de fungerar säkert. I detta omfattning genomfördes ett projekt kallat "prestationsbaserade standarder för HCT i Sverige" under 2013-2017 vilket resulterade i identifiering av en uppsättning prestationsbaserade standarder. metoder. Syftet med detta projekt är att vidareutveckla PBS-systemet för Transporttyrelsen. En viktig aspekt som behöver ytterligare undersökning är prestandan av HCT-fordonets prestanda. I detta projekt kommer däck för bedömning av HCT-fordon att utvecklas. Ett annat viktigt resultat kommer att vara demonstranter för bedömning av HCT-fordon, baserat på det föreslagna PBS-systemet. I det här projektet är två partner från Finland inblandade i utbyte av kunskap och erfarenhet mellan skandinaviska länder och HCT-fordon. Dessutom är samarbetet med ISO i projektet. VTI, svenskt landsvägs- och transportforskningsinstitut, samordnar projektet. Volvo Group Trucks Technology, Scania, Nokian Heavy Dekk Ltd, Transportstyrelsen, Trafikverket, Chalmers tekniska högskola, Uleåborgs universitet och Parator Industri AB. Projektet är planerat att starta i augusti 2018 och kommer att slutas i slutet av september 2020. Den totala projektbudgeten är 10,28 MSEK, varav hälften av den söker efter Vinnova Abstract: The large increase in the goods transport demands, the growing congestion problem and the environmental concerns over transportation emissions and fuel consumption, make High Capacity Transport (HCT) vehicles an attractive alternative to the conventional heavy vehicles on the road; an alternative which would also result in significant economic benefits. The existing legislation in Sweden, allows heavy vehicle combinations with maximum length of 25.25 m and maximum weight of 60 ton on the road network. However, from April 2018, heavier vehicles up to 74 t will be allowed on parts of the road network with the new bearing capacity BK4, and in future vehicles longer than 25.25m will probably be introduced as well. Accordingly, the existing regulations for heavy vehicles should be modified and a proper way of regulating HCT vehicles and their access to the road network should be developed to ensure their safe operation. In this scope, a project called: “performance based standards for HCT in Sweden” were conducted during 2013-2017 which resulted in identification of a set of performance based standards, suitable for Sweden with attention to winter conditions, as well as proposal of assessment methods. The purpose of this project is to further develop the proposed PBS scheme for Sweden and to support implementation of it by Transportstyrelsen. One important aspect which needs further investigation is the effect of tire characteristics on the performance of the HCT vehicles. In this project standard tires for assessment of HCT vehicles will be developed. Another important result will be demonstrators for assessment of HCT vehicles, based on the proposed PBS scheme. In this project, two partners from Finland are involved which ensure exchange of knowledge and experience between the two Scandinavian countries with HCT vehicles. Furthermore, collaboration with the ISO organization with respect to standardization of tire models and assessment procedures is foreseen in the project. VTI, Swedish national road and transport research institute, will coordinate the project. Other parties involved in the project are Volvo Group Trucks Technology, Scania, Nokian Heavy Tyres Ltd, Transportstyrelsen, Trafikverket, Chalmers University of Technology, University of Oulu and Parator Industri AB. The project is planned to start in August 2018 and will be concluded at the end of September 2020. The total project budget is 10.28 MSEK, whereof half of it is sought form Vinnova.
Item type:

Powered by Koha