VTI National Transport Research Database

BIG Predicting degradation of railways on soft soils

  • Dijkstra, Jelke
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: 2019/30856 ; 2019-03-15 -- 2022-03-15 Registration number:
  • Trafikverket 2019/30856
Subject(s): Abstract: Länder med väletablerade järnvägssystem, t.ex. Sverige och Nederländerna, har sett att de kostnader som associeras med infrastrukturen håller på att skifta från byggandet av nya järnvägar till underhållet av redan existerande spår. Underhållet är generellt reaktivt, dvs underhållsproblem åtgärdas först när tågtrafiken är kraftigt reducerad. Vad som behövs är ett proaktivt tillvägagångssätt där spårens skick redan är kända och framtida skick kan förutsägas med hög sannolikhet. Det senare kommer möjliggöra en intelligent planering av underhållscykeln, redan på ett tidigt stadium. Det här projektet kommer fokusera på att förutsäga det framtida skicket på nya och existerande spår, ballasterade spår på banker och pålade plattor, på en mängd olika lösa jordar och kommer att studera hur jordens egenskaper påverkar resultaten. Dessutom kommer smarta grundläggningsmetoder som är riktade mot problemområden att utvärderas. Projektet kommer resultera i en systematisk numerisk studie på konsekvenserna av cyklisk belastning på den utvecklande kvasi-statiska och dynamiska spår responsen på lösa jordar. Vid lyckat utförande kommer ett stabilitets diagram att tas fram där de ogynnsamma kombinationerna av last och jordegenskaper kommer att sammanställs som en funktion av spårens livstid.Abstract: Countries with a well established railway system, such as Sweden and the Netherlands, have seen the expenses associated to the infrastructure shifting from constructing new railways to the maintenance of the existing ones. The maintenance is largely reactive, i.e. solving the track maintenance issues at a late stage when train operation is already severely hampered. What is required is a more proactive approach where the current state of the track is known, and the near future state can be predicted with confidence. The latter will allow intelligent planning of the maintenance cycle, already at an early stage. This project will focus on predicting the future state of new and existing track, ballasted track on an embankment and a piled slab, on a wide range of soft soils and will study the influence of the soil properties on the results. In addition, smart foundation solutions that target problem areas will be evaluated. The project will result in a systematic numerical study on the consequence of cyclic loading on the evolving quasi-static and dynamic track response on soft soils. When successful, a ‘stability chart’ will be developed where unfavourable combinations of load and soil properties are summarised as function of life-time.
Item type:

Powered by Koha