VTI National Transport Research Database

Olyckslaster från fartyg på fasta strukturer

  • Hörteborn, Axel
  • SSPA Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556224-1918
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-08-10 -- 2024-12-01 Registration number:
  • Trafikverket 2022/115758
Subject(s): Notes: Tidigare diarienummer 2021/147380 och 2022/147380.Abstract: Det sker ständigt genombrott i brobyggnadstekniken vilket möjliggör nya typer av långa broar över sjöfartsfarleder. Samtidigt har sjötrafiken ökat markant både i avseende på fartygsstorlek och antal fartygspassager. Vid alla typer av infrastrukturprojekt görs riskanalyser, vilka ger underlag till projektering vid byggnation eller underhåll. För maritima transportinfrastrukturprojekt, såsom broar, är en viktig del i riskanalysen allisioner mellan fartyg och infrastruktur. I projektet används termen allision när ett objekt i rörelse kolliderar med ett stillastående objekt och särskiljer dessa händelser från kollision som används när två objekt i rörelse kolliderar med varandra. Eftersom kostnaden för byggnation och underhåll av broar är enorma och en feldimensionering leda till att broar rasar vid allision med fartyg med dödsolyckor som konsekvens är det mycket viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att broar är korrekt dimensionerade för att stå emot allisioner med fartyg. Det övergripande målet med projektet är att fortsätta utvecklingen av nya riskanalysmetoder för fartygsallisioner mot broar, där hänsyn tas till lokala förutsättningar. De specifika målen med det föreslagna projektet är att (a) studera känsligheten av olika parametrar och modeller vid kvantifieringen av sannolikhet för allision och (b) studera hur den kinetiska allisionsenergin fördelas mellan bron och deformation av fartyg. Studien är en fortsättning från Licentiatexamen till doktorsexamen och syftar till att bättre dimensionera, och motivera underhåll av transportinfrastruktur. Förhoppningen är att metoderna som utvecklas i projektet ska minska marginalerna som inkluderas i brist på precisa riskanalyser. Vidare är ambitionen att ge ett förslag på hur detta skulle kunna implementeras i / komplettera Eurocode samt PIANCs vägledning i ämnet. Projektet har sin utgångspunkt i upplevda behov hos svenska och norska transportmyndigheter, och kommer genomföras som ett industridoktorand-projekt hos SSPA Sweden AB, med stöd av Statens Vegvesen och Chalmers.Abstract: There is a constant development within bridge construction technology, which enables new types of long bridges to be built over large shipping lanes. At the same time, maritime traffic is continuously increasing both in terms of ship size and the number of ship passages. In all types of infrastructure projects, risk analyses are performed, which provide the basis for the planning of construction and maintenance. For infrastructure projects such as bridges, an important part of the risk analysis is the risk of allision from ships and bridges. In this project is the term allision used when a moving object collides with a stationary object, compared to when two moving objects are colliding in a collision. Since the cost of construction and maintenance of bridges is significant and an incorrect dimensioning can lead to bridge collapse in case of an allision from a ship (consequently causing fatalities), it is very important from a socio-economic perspective that bridges are correctly dimensioned to withstand allisions from ships. The overall aim with this project is to continue the development of new risk assessment methods for ship bridge allisions, including local conditions. The aim of the proposed project is to study (a) the sensitivity of different parameters and models in the quantification of probability of collision, and (b) how the kinetic collision energy is distributed between the bridge and the deformation of ships. The project is a continuation of the Licentiate degree to doctoral degree and aims to better dimension and motivate the maintenance of bridges. The goal is that the methods developed in this project will reduce margins included due the lack of precision in risk analysis methods used today. Furthermore, the ambition is to provide a proposal on how this could be implemented in / supplement Eurocode and PIANC's guidance on the subject. The projects are based on the perceived needs of the Swedish and Norwegian transport authorities, and will be implemented as an industrial doctoral project at SSPA Sweden AB, with support from the Norwegian Public Roads Administration and Chalmers.
Item type:

Powered by Koha