VTI National Transport Research Database

Physiological response of aircraft noise

  • Bolin, Karl
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-01-01 -- 2024-12-30 Registration number:
  • Trafikverket 2022/107251
Subject(s): Abstract: Detta projekt inriktas mot hur människor påverkas av flygbuller. Studien avser att fokusera på en djupare förståelse för hur flygbuller påverkar människor som bor och arbetar i de omgivande områdena runt Arlanda. Störningar och ökad fysiologisk stress har båda kopplats till flygbuller men det finns ett antal forskningsgap inom dessa ämnen som detta projekt syftar till att belysa. Projektet strävar efter att fördjupa kunskapen om sambandet mellan störning orsakad av flygbuller och fysiologiska markörer. Dessutom kommer kognitiv påverkan på arbetsprestationer beaktas. Det övergripande syftet med denna forskning är att bidra till utvecklingen av hållbara boende- och arbetsmiljöer runt Arlanda.Abstract: This project focuses on how people are affected by aircraft noise. The study intends to focus on a deeper understanding of how aircraft noise affects people who live and work in the surrounding areas around Arlanda. Disturbance and increased physiological stress have both been linked to aircraft noise but there are a number of research gaps in these topics which this project aims to highlight. The project aim to deepen knowledge of the relationship between disturbance caused by aircraft noise and physiological markers. In addition, cognitive influence on work performance will be considered. The overall aim of this research is to contribute to the development of sustainable living and working environments around Arlanda.
Item type:

Powered by Koha