VTI National Transport Research Database

Trafikinformation för pålitligare och smidigare anslutningar (TIPSA) (Traffic information for more reliable and smoother connections)

  • Breyer, Nils
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-01-01 -- 2024-06-01 Registration number:
  • Trafikverket 2022/85183
Subject(s): Online resources: Abstract: TIPSA syftar till att analysera och skatta anslutningssäkerheten, dvs sannolikheten att hinna med ett tågbyte. I projektet ingår att ta fram en metod fram för att analysera anslutningssäkerheten utifrån historisk trafikdata vid en knutpunktsstation i Sverige. I nästa steg tas en metod fram för att skatta hur anslutningssäkerheten ändras när resan är påbörjat i takt med att information om aktuellt trafikläge blir känd. Kunskap om anslutningssäkerheten möjliggör att ge trafikinformation för hela resan utifrån resenärsperspektivet. Detta visas med en prototyp som visualiserar hur trafikinformation och anslutningssäkerheten kring ett tågbyte kan kommuniceras till resenären. Att förbättra trafikinformationen kring tågbyten minskar det upplevda bytesmotståndet vilket bidrar till att fler väljer att resa hållbart med tåg även när resan kräver byten.Abstract: TIPSA aims to analyse and estimate the connection reliability between trains, that is the probability of catching a connecting train when making a transfer. The project includes the development of a methodology to analyse the connection reliability based on historical traffic data at a major train station in Sweden. In the next step, a method will be developed to estimate how the connection reliability changes once the journey has started as information about the current traffic situation becomes known. Knowledge of the connection reliability allows to provide traffic information for the whole journey from the traveller's perspective. This is demonstrated with a prototype that visualises traffic information for transfers including the connection reliability to the traveller. Improving traffic information about train transfers reduces the perceived cost of transfers, which contributes to more people choosing to travel sustainably by train even when the journey requires transfers.
Item type:

Powered by Koha