VTI National Transport Research Database

CTR: Cykeltrafiksimulering för effektiv cykeltrafik på cykelbanor (CTR: Cycle simulation for more effective cycling on bike lanes)

  • Olstam, Johan
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-08-01 -- 2026-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2022/96860
Subject(s): Abstract: Modellstöd saknas till stor del vid planering av cykelinfrastruktur, vilket försvårar planering av effektiv, säker och attraktiv infrastruktur för cyklister. Baserat på en genomförd inventering av modelleringsbehov undersöks i detta projekt hur mikroskopisk trafiksimulering av cykeltrafik kan vidareutvecklas för att tillfredsställa identifierade behov. Projektet genomförs som andra halvan av en doktorands forskarstudier och innefattar litteraturöversikt, datainsamling, utveckling, implementering och utvärdering av lovande mikrosimuleringsansatser, samt utvärdering av framkomlighet för cykeltrafik på cykelbanor. Noggrannare mikroskopiska modeller för cykeltrafik skulle göra det möjligt att inkludera cyklister i olika trafiksimuleringsanalyser, och därmed ge bättre beslutsunderlag för utformning av cykelinfrastruktur som möjliggör effektiv cykeltrafik.Abstract: Modelling support is mostly missing for planning of cycling infrastructure, which impedes the planning of efficient, safe, and attractive infrastructure for cyclists. Based on a previously completed survey of modelling needs, this project investigates how microscopic traffic simulation of bicycle traffic can be further developed to satisfy the identified modelling needs. This project constitutes the second half of a PhD research study, and includes literature review, data collection, development, implementation, and evaluation of promising microsimulation approaches, as well as evaluation of bicycle traffic performance on bicycle paths. More accurate microscopic models for bicycle traffic would make possible to include cyclists in various traffic simulation analyzes, and thereby give better decision support for design of cycling infrastructure that allows efficient bicycle traffic.
Item type:

Powered by Koha