VTI National Transport Research Database

Empirisk bestämning av stöt- och vibrationsnivå för hälsorisker och nedsatt fartygsystemprestanda (Empirical determination of shock and vibration levels for health risks and reduced ship system performance)

  • Garme, Karl
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-09-01 -- 2025-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/126453
Subject(s): Abstract: Arbetet ombord på fartyg och båtar kännetecknas av långa pass och fysisk utsatthet. Arbetsmiljölagstiftningens insats- och gränsvärden för stötar och vibrationer överskrids regelbundet ombord. Men vad betyder det? Relationen mellan den rörliga, studsande och krängande arbetsmiljön och riskerna för hälsan och i förlängningen det tekniska systemets förmåga och säkerhet, är okänd. Projektet angriper den kunskapsluckan och försöker besvara hur arbetsmiljön till sjöss påverkar riskerna för besättningen, direkt eller till följd av lång tid i tjänst. Frågorna rör också hur arbetsmiljön påverkar förmågor som koncentration och beslutsfattande. Allt sammantaget handlar det om den enskildes hälsa och det tekniska systemets prestanda och säkerhet. Men idag vet vi alltså inte vilka förhållanden som är acceptabla utan att äventyra hälsa eller möjligheterna att utföra arbetsuppgifter säkert och tillfredställande. För att få svaren samlas i det här projektet kompetenser inom teknik (KTH och SSPA), medicin, epidemiologi och sjukgymnastik (KI, Högskolan Dalarna och Forsvarets Bedriftshelsetjeneste FBHT Midt Norge og Nordland) samt yrkespraktiken genom de deltagande organisationerna Kustbevakningen KBV, Försvarets materielverk FMV, Sjöfartsverket och FBHT. Abstract: The work on board ships and boats is characterized by long shifts and physical vulnerability. The occupational health and safety legislation's action and limit values addressing vibrations and repeated shocks are regularly exceeded on board. What does that mean? The relationship between the moving, bouncing and heeling work environment and the risks to health and the ability and safety of the technical system, is unknown. The project addresses that knowledge gap and tries to answer how the working environment at sea affects the risks to the crew, directly or as a result of months and years in service. The questions also concern how the working environment influences abilities such as concentration and decision-making. Altogether, it is about the health of the individual and the performance and safety of the technical system. Today, we cannot say what conditions are safe and not jeopardizing health or the ability to perform the work tasks safely and satisfactorily. Therefore, in order to get the answers, this project brings together skills in technology (KTH), medicine, epidemiology and physiotherapy (KI, Dalarna University and the Forsvarets Bedriftshelsetjeneste FBHT Midt Norge og Nordland) as well as the professional practice through the participating organizations; the Swedish Coast Guard KBV, the Swedish Defence Material Administration, FMV, the Swedish maritime administration and the Forsvarets Bedriftshelsetjeneste FBHT.
Item type:

Powered by Koha