VTI National Transport Research Database

Allvarligt skadad i vägtrafiken – Översyn av nationellt mått - koppling mellan allvarlig skada och upplevd hälsa (Seriously damaged in road traffic - Review of national measures - connection between serious injury and perceived health )

  • Kullgren, Anders
  • Folksam ömsesidig sakförsäkring, Svenskt företag eller organisation, 502006-1619
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-02-01 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/71972
Subject(s): Online resources: Abstract: Översyn av nationellt mått Allvarlig skadad i vägtrafiken – koppling mellan Allvarlig skada och upplevd hälsa. Syftet är att utvärdera hur hälsa, hälsorelaterad livskvalitet och arbetsförmåga påverkas av trafikskador som lett till medicinsk invaliditet uppdelat på olika invaliditetsgrader och diagnosgrupper för att eventuellt skapa ett tillägg till dagens definition på allvarlig skada samt mycket allvarlig skada angående vilka personskador som bör prioriteras. Målet är att under våren 2019 och inom specificerad kostnadsram få tillräcklig kunskap om hur hälsa, hälsorelaterad livskvalitet och arbetsförmåga påverkas av trafikskador som lett till medicinsk invaliditet uppdelat på olika invaliditetsgrader och diagnosgrupper för att kunna definiera vilka personskador som bör prioriteras i Nollvisionsarbetet. Abstract: Review of national measures serious damage in road traffic - connection between serious injury and perceived health. The purpose is to evaluate how health, health-related quality of life and work ability are affected by traffic injuries that have led to medical disability divided into different degrees of disability and diagnostic groups in order to possibly create an addition to the current definition of serious injury and very serious injury regarding which personal injuries should be prioritized. The goal is that during the spring of 2019 and within the specified cost framework, sufficient knowledge of how health, health-related quality of life and work capacity will be affected by traffic injuries that have led to medical disability divided into different degrees of disability and diagnostic groups in order to define which personal injuries should be prioritized in the vision zero work.
Item type:

Powered by Koha