VTI National Transport Research Database

Trafikolyckor och riskfaktorer bland äldre bilförare (Traffic accidents and risk factors related to elderly drivers)

  • Sandin, Jesper
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-09-01 -- 2023-12-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/49541
Subject(s): Online resources: Abstract: Enligt Trafikverkets analyser av trafiksäkerhetsutvecklingen ökade antalet omkomna i alla åldersgrupper under 2018, men den största ökningen var bland personer över 65 år. Sedan 2017 var detta en ökning med 54 %, vilket inte kan förklaras med att andelen äldre ökar bland befolkningen. Under de senaste 10 åren har andelen äldre bland befolkningen enbart ökat med 2,5 %. Olycksstatistik visar generellt mönster där äldre förare är inblandade i fler olyckor med allvarliga personskador jämfört med medelålders förare. Flera studier hävdar att de här mönstren elimineras om man kompenserar för äldres fysiologiska skörhet och kortare körsträckor. Även om så är fallet så utesluter inte det behovet av att analysera äldres personskador i allvarliga olyckor för att kunna utveckla säkrare fordon, eller att identifiera riskfaktorer som kan vara specifika för äldre förare och som ökar risken för inblandning i olyckor. Utöver en ökad skörhet med stigande ålder, visar ett flertal studier att äldre förare har en större risk för trafikolyckor på grund av medicinska tillstånd, mediciner och funktionsnedsättningar som är vanliga i den äldre befolkningen. Trafikskador är ett växande folkhälsoproblem med stora kostnader för samhället. Data som idag finns över trafikolyckor relaterat till äldre förare är bristfällig och det behövs mer forskning inom området. Således är syftet med projektet att kartlägga olyckor (dödade, allvarligt skadade och lindrigt skadade) med äldre förare inblandade med avseende på olycksomständigheter, personskador korrelerat med fordonsegenskaper, samt bakomliggande sjukdomar.Abstract: According to The Swedish Transport Administration the number of fatal traffic injuries in all age groups increased in 2018. The largest increase (54 %) was among people over 65 years of age. However, this cannot be explained by an increasing population among the elderly in Sweden. Over the past 10 years, the proportion of the elderly population has only increased by 2.5 %. Previous studies generally show patterns in which older drivers are involved in more accidents with serious injuries compared to middle-age drivers. According to previous research these patterns are eliminated when compensating for the fragility of the elderly and that older people drive shorter distances. However, it is still a need to investigate older people’s injuries in serious accidents, in order to develop safer cars but also to identify that risk factors that may be specific to older drivers. Moreover, several studies show that older drivers are at greater risk due to specific medical conditions, that are more common in the elderly population. Traffic injuries are a growing public health problem with high costs to the society. Thus, the aim of the project is to identify traffic accidents (fatalities, seriously injuries and minor injuries) with older drivers involved, injuries correlated with vehicle characteristics and underlying medical conditions.
Item type:

Powered by Koha