VTI National Transport Research Database

Gaming av nya affärsmodeller och regler kopplat JNB respektive MPK (Gaming of new business cases and rules refering to Network statement and MPK)

  • Meijer, Sebastiaan
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-07-01 -- 2023-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2019/56353
Subject(s): Abstract: Att tillföra kunskap i organisationen avseende metoden gaming genom test på konkreta fall. I arbetet med att driftsätta av nya IT stöd samt nya affärsmodeller kan forskningsvarianterna experimentell och demonstration användas för att testa forskningsresultat i flera steg, där de olika stegen är till för att kvalitetssäkra implementeringen av nya moderna arbetssätt med IT-stöd. Trafikplanering vill fördjupa kunskaperna runt metoden gaming i samband med utvecklingen av Tågplaneplaneprocessen under perioden 2019 – 2025 avseende bland annat digitalisering och automation med nya IT-stöd med och arbetssätt. Till utveckling bidrar även kommande ändringar i EU direktiv och svensk järnvägslag utifrån marknadens behov. Trafikplanering vill undersöka om gaming är en metod för att kunna hjälpa till att undvika störningar i ”fabriken” vid införandet av nya modeller och verktyg. Några av de stora förändringar som Trafikverket står inför är: * Nya prioriteringskriterier tågplaneprocessen *N ya tidtabellsplaneringsregler - Mindre störningar i tågtrafiken, (MIST) * Reservkapacitet i tågplanen, (RIT) * Ny modell för banarbetsplanering med TPÅ processen med stöd i TPS, * Modell för optimering i tågplaneprocessen, * Modellen successiv planering, * Införande av TAF/TAP, * M fl. Nedanstående bild visar schematisk hur gaming för resultaten från Samhällsekonomiskt effektiv fördelning av järnvägskapacitet (Sameff) (nya prioriteringskriterier) är tänkt att testas inför implementering. Abstract: Adding knowledge in the organization regarding the gaming method through tests on concrete cases, gaming can be considered to follow the Swedish Transport Administrations strategy document regarding experimental and demonstration research. In the work on deploying new IT support as well as new business models and their rules, the research variants of experimental and demonstration can be used to test research results in several stages, where the various steps are to quality assure the implementation of new modern working methods with IT support. Traffic planning wants to use the gaming method in order to secure the development of the Train Plan planning process during the period 2019 - 2025, which is facing major changes regarding, among other things, digitization and automation with new IT support and working methods. The reasons for these changes are the introduction of results from research, internal development work (MPK) with the tool TPS. Future changes in EU directives and Swedish railways also contribute to the development based on market needs. Traffic planning believes that a good way is to use the "gaming" method to see how it can help avoid disturbances in the "factory" when introducing new models and tools. Some of the major changes that the Swedish Transport Administration is facing are: * New prioritization criteria for the train plan process * New timetable planning rules - Smaller interference in train traffic, (MIST) * Reserve capacity in the timetable, (RIT) * New model for track work planning with the TPÅ process with support in TPS, * Model for optimization in the train plan process, * Model incremental planning, * Introduction of TAF / TAP, * et al. The figure abow shows schematically how gaming for the results from the socio-economically efficient distribution of railway capacity (Sameff) (new prioritization criteria) is intended to be tested before implementation.
Item type:

Powered by Koha