VTI National Transport Research Database

Kontextmedvetet resestöd vid störningar i kollektivtrafiken (Context-conscious travel support in the event of disturbances in public transport)

  • Jevinger, Åse
  • Malmö universitet, Universitet eller högskola, 202100-4920
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-07-05 -- 2022-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2021/40633
Subject(s): Online resources: Abstract: Smarta telefoner skapar nya förutsättningar inom kollektivtrafiken (KT) att både förse resenären med mer individanpassad information och ge resenären möjlighet att bidra med egen information, exv. om var resenären befinner sig. Om den här typen av bilateral kommunikation används för överföring av realtidsinformation under oplanerade trafikstörningar, kan såväl resenärens beslutsunderlag för den fortsatta resan, som aktörernas beslutsunderlag för störningshanteringen förbättras. Det här projektet syftar till att undersöka hur sådan bilateral kommunikation kan realiseras. En prototyp i form av en app/webbgränssnitt (nedan kallad "app") tas fram i projektet för att validera genomförbarheten. Appen utvecklas fristående men dess funktionalitet är i förlängningen tänkt att integreras med vanliga reseplanerare. Vid en störning ges resenären möjlighet att begära individanpassad information genom appen. Denna begäran innebär även att resenären går med på att dela information om nuvarande kontext (i det här projektet: vilket tåg/buss/perrong/hållplats resenären ev. befinner sig på) och önskad destination, med aktörer inom KT. Baserat på resenärens kontext, störningsinformation och tidtabeller ger appen förslag på alternativa fortsatta resvägar. Varje resväg åtföljs av en osäkerhetsfaktor för restiden som kan utformas på olika sätt (förväntad restid med exv. standardavvikelse, best/worst case eller sannolikhet). Resenären kan välja mellan de olika resalternativen baserat på personliga behov och på så vis fatta ett mer välinformerat beslut om fortsatt resa. Den här typen av osäkerhetsfaktorer kan även fungera som ett stöd till trafikledare och trafikinformatörer. Deras roller och kommunikation kommer därför också att undersökas.Abstract: Smartphones create new opportunities within public transport (PT) to both provide the traveler with more personalized information and give the traveler possibilities to contribute with their own information, e.g. about where the traveler currently is. If this type of bilateral communication is used for transmitting real-time information during unplanned traffic disturbances, both the passenger's decision basis for the continued journey and the actors' decision basis for disturbance management can be improved. This project aims to investigate how such bilateral communication can be realized. A prototype in the form of an app/web interface (hereafter referred to as "app") is developed in the project to validate feasibility. The app is developed independently but its functionality is in a longer perspective intended to be integrated with general travel planners. In the event of a disturbance, the traveler is given the opportunity to request personalized information through the app. This request also means that the traveler agrees to share information about the current context (in this project: which train/bus/platform/stop the traveler is currently on) and desired destination, with actors within KT. Based on the traveler's context, disturbance information and timetables, the app provides suggestions for alternative ways to continue the journey. Each travel alternative is associated with an uncertainty factor for the travel time that can be designed in different ways (expected travel time with e.g. standard deviation, best/worst case or probability). The traveler can choose between the different travel alternatives based on personal needs and thus make a more informed decision about continued travel. This type of uncertainty factor can also serve as a support for traffic managers and traffic informants. Their roles and communication will therefore also be investigated.
Item type:

Powered by Koha