VTI National Transport Research Database

Tillståndsbedömning av befintliga broar – Bruksgränstillståndsbelastning och icke-förstörande provningsmetoder (Condition assessment of existing bridges - Serviceability limit state (SLS) loading and non-destructive test (NDT) methods)

  • Sas, Gabriel
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-06-01 -- 2023-03-17 Registration number:
  • Trafikverket 2021/58089
Subject(s): Abstract: Mål: Att förbättra prestanda och livslängd för befintliga broar. Bakgrund: Samhället kan använda broar på ett mer hållbart sätt och spara resurser. Metod: Kalix-bron kommer att användas som testbädd för FoU-aktörer (KTH, LTU, Chalmers och LTH) för att använda, demonstrera, kalibrera och finjustera metoder och tekniker för att möta projektets mål. I fokus är tillståndsutvärderingen av spännarmeringen. Genomförandet är indelat i tre faser: (1) Planering och datainsamling, (2) Analys av resultat och (3) Utvärdering av metoder. Denna applikation avser fas (1) och kommer att ha följande mål: (O1) Att utveckla och testa ett belastningssystem för bruksgränstillståndet, SLS; (O2) För att utföra icke-förstörandeprövning och utvärderingar, NDT & E; och (O3) Att testa metoder för att bestämma förspänningskrafterna. TRL-nivå: 3-4 i denna fas. I fas 2 och 3 kommer TRL-nivån att stiga till 7-8. Länk till A3 Befintliga strukturer, det finns också kopplingar till A2 Hållbar byggnad, A4-utveckling och A5-kompetensökning. Organisation: LTU kommer att leda och samarbeta med KTH, Chalmers, LTH och NCC i Sverige och med Trafikverket och SINTEF i Norge. Tid: Juni 2021 - November 2022 Informationsspridning och publicering: Seminarier och workshops. Rapporter och artiklar. Risken är låg. Alla deltagare är experter inom sina respektive områden, med erfarenhet av stora skala experiment och vana att samarbeta. Användning av resultat: Bättre bedömningsmetoder som används av TRV sparar pengar för samhället. Sverige har ca 1650 förspända betongbroar. Om medelvärdet av dem är 10 MSEK, och om 10% av dem kan bevaras med den utvecklade metoden, innebär det en betydande besparing på 1650 MSEK. Det skulle vara strategiskt för TRV att investera minst 1% av detta sparande för forskning för att göra besparingen möjlig. Abstract: Goal: To improve the performance and life length of existing bridges. Background: Society may use bridges in a more sustainable way and save resources. Method: The Kalix bridge will be used as a testbed for R&D actors (KTH, LTU, Chalmers and LTH) to deploy, demonstrate, calibrate, and fine tune methods and technologies to meet the goal of the project. In focus is the condition evaluation of the prestressing reinforcement. The carrying-out is divided in three phases: (1) Planning and data collection, (2) Analysis of results and (3) Evaluation of methods. This application concerns phase (1) and will have the following objectives: (O1) To develop and test a loading system for the serviceability limit state, SLS; (O2) To perform non-destructive test and evaluations, NDT&E; and (O3) To test methods to determine the prestressing forces. TRL-level: 3-4 in this phase. In phases 2 and 3 the TRL-level will rise to 7-8. Link to A3 Existing structures There are also connections to A2 Sustainable building, A4 Development and A5 Competence increase. Organization: LTU will lead and cooperate with KTH, Chalmers, LTH and NCC in Sweden and with the Road Administration and SINTEF in Norway. Time: June 2021 – November 2022 Dissemination and Publication: Seminars and workshops. Reports and papers. Risk is low. All participants are experts in their respective areas, with experience of large-scale experiments and used to cooperate. Use of results: Better assessment methods used by TRV will save money for society. Sweden has ca 1650 prestressed concrete bridges. If the mean value of them is set to 10 MSEK, and if 10% of them can be preserved with the developed methodology, it represents a substantial saving of 1650 MSEK. It would be strategic for TRV to invest at least 1% of this saving for research in order to make the saving possible.
Item type:

Powered by Koha