VTI National Transport Research Database

KApacitet med Spärrlinje i Trafikplats ( KAST ) (Capacity with solid line at interchange)

  • Strömgren, Per
  • Movea Trafikkonsult AB, Svenskt företag eller organisation, 556435-6144
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-05-01 -- 2024-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/26029
Subject(s): Abstract: Syftet är att ta fram en detaljerad utformning för en effektivare vävning/växling i på- och avfartsramper i anslutning till trafikplatser och genom demonstratorer kartlägga kapacitets- och trafiksäkerhetseffekterna. Efter implementering i utformningsregler (VGU) kunna användas som en standardåtgärd vid anläggande av trafikplats och trimning av befintliga trafikplatser. Syftet är att de framtagna resultaten ska kunna implementeras i samtliga storstadsområden i Sverige. Kraven/råden kan inarbetas i VGU och även andra publikation som t ex Effektkatalogen.Abstract: The purpose is to develop a detailed design for a more efficient merging/weaving in on and off ramps in connection with interchanges. Through demonstrators map the capacity and traffic safety effects. After implementation in the Swedish design guideline (VGU) the solution can be used as a standard measure when designing interchanges and trimming of existing interchanges. The purpose is that the produced results can be implemented in all metropolitan areas in Sweden. The requirements can be incorporated in VGU and also other publications such as the Effect Catalog.
Item type:

Powered by Koha