VTI National Transport Research Database

BojKom – Bojar till havs som kommunikationsplattform (BojKom - Buoys at sea as a communication platform)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-07-01 -- 2023-06-20 Registration number:
  • Trafikverket 2021/12272
Subject(s): Abstract: Projektet är en genomförbarhetsstudie som ska analysera krav och önskemål om hur man bäst kopplar upp Sjösäkerhetsanordningar (SSA) med trådlös teknik och vad man kan vinna på att använda dem som bärare av sensorer och kommunikationstjänster. Denna studie skall fungera som ett underlag för utvecklingen av digitala farleder genom att genomföra litteraturstudier, intervjuer och en workshop. Projektet kommer även att baseras på resultat från tidigare projekt som Bredband till sjöss. Projektet leds av Lunds universitet som är framstående inom forskning på området radiokommunikation, och speciellt med fokus på antenner och hur de samverkar med olika miljöer, med tillämpning på kommande standarder för radiokommunikation. I övrigt så kommer projektet innebära ett nära samarbete med identifierade intressenter, såsom Sjöfartsverket och SMHI. Projektet skall göra en behovsinventering av vilka sensorer och liknande som kan dra nytta av att placeras på eller i en SSA. Målet är att identifiera de applikationer som är tekniskt och ekonomiskt realistiska, och som samtidigt ger störst vinster för sjösäkerhet, ekonomi för de som äger och förvaltar SSA:er, samt möjliggör nya tjänster.Abstract: The project is a feasibility study that will analyze the requirements and possibilities on how and what to gain from using SSAs (Maritime Safety Devices) as platforms for communication and as carriers of sensors. This will serve as a basis for the development of digital fairways, and the project will be done by literature studies, interviews and a workshop. In the project we will also look at basic communication opportunities based on previous projects such as Broadband at sea. The project will be led by Lund University, who do research in wireless communication, and especially on low altitude antennas at sea. The project will be done in collaboration with other organizations, such as Sjöfartsverket and SMHI. The project will make an inventory of which sensors and other services that can benefit from being placed on a maritime safety device, and what communication technologies that are available today and in the near future for use in this environment. The goal is to make a review of what applications that are viable from a technological and economic position, and that at the same time gives the greatest benefit for safety at sea, effective upkeep of the SSA infrastructure, and that makes new services possible.
Item type:

Powered by Koha