VTI National Transport Research Database

Vägtransportsystemets påverkan på vattenområdet, krav enligt EG:s ramdirektiv för vatten

  • Ejhed, Helene
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2005-04-25 -- 2009-12-30 Registration number:
  • Vägverket AL90 B 2004:22712
Subject(s): Abstract: EG:s ramdirektiv för vatten ställer stora krav på alla aktörer som påverkar vattenmiljön. Om det finns risk för att statusen kan försämras eller att god status inte uppnås ska åtgärdsprogram upprättas. Projektet avser att ge följande resultat: - Översiktliga riskkartor över vägtransportsystemets spridning av övergödande och försurande ämnen i förhållande till ekologisk status samt andra källor. - Vägledningsdokument vid risk för dagvattenföroreningar i vattenmiljön, även inkluderande utvärdering av effekter av åtgärder för minskning av påverkan från dagvatten. - Översiktliga riskkartor över påverkan från dagvatten som betydande källa i förhållande till god status. - Vägledningsdokument för en helhetssyn på riskminimering vid användning av vägsalt och olyckor vid transport av farligt gods. - Översiktliga riskkartor över en sammanvägning av saltspridning och olyckor vid transport av farligt gods i förhållande till ekologisk status samt andra källor.Abstract: Requirements of the EC's Water Framework Directive - impacts from roads and traffic.
Item type:

Powered by Koha