VTI National Transport Research Database

Viltsäker Järnväg fas III (Wildlife-safe railways phase III)

  • Seiler, Andreas
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Universitet eller högskola, 202100-2817
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-01-01 -- 2026-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2022/32722
Subject(s): Abstract: Projektet bidrar till utveckling av effektiva, mer tillförlitliga och hållbara järnvägstransporter, samtidigt som resultaten ger förutsättning för en ökad landskapsanpassning av infrastrukturen i stort. Detta sker genom att minska risken för främst djurpåkörningar på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt utan att det skapas nya negativa effekter som stängselbarriärer. Viltstängsel i kombination med viltpassager är hittills den enda tillförlitliga om än mycket kostsamma åtgärden. För att kunna vända trenden, behövs kostnadseffektivare lösningar med en bred tillämplighet. Projekt Viltsäker Järnväg arbetar med forskning och demonstration för att komma fram till en praktisk tillämpar och effektiv åtgärdslösning. Projektet ska tillsammans med Trafikverket och andra aktörer utveckla en konkret implementeringsplan som ska leda till en minskning i viltolycksproblematiken. I projektet arbetar vi med att ta fram en lösning där vi påverkar djurens rörelser och beteende så att olyckor kan undvikas. Detta görs både med en infrastrukturbaserad lösning och en kompletterande fordonsbaserad lösning, då ansvaret för att undvika påkörningar är delat. Projektet tar fram ett vetenskapligt testat och i driftmiljön validerat åtgärdskoncept som ska ligga till grund för kommersiell vidareutveckling.Abstract: This project “Wildlife-safe railways” contributes to the development of an efficient, more reliable and sustainable rail transport, and provides a prerequisite for increased landscape adaptation of the infrastructure in general. This can be achieved by reducing the risk animal collisions in a flexible and cost-effective way that does not entail additional adverse barrier effects. Wildlife fences in combination with fauna passages is so far the only reliable, albeit very costly, measure. To reverse the trend, more cost-effective solutions with broad applicability are needed. This project combines research and demonstration to develop practical and effective mitigation solutions. Through close collaboration with the Swedish Transport Administration and other actors, the project will develop concrete implementation plans that shall help reducing animal-train collisions. The project aims to develop a non-invasive, nature-based solution that influences animal movements and behavior and may prevent accidents. This is done both with an infrastructure-based solution and a complementary vehicle-based solution, as the responsibility for avoiding collisions is shared. The project produces a scientifically tested and validated mitigation concept that will form the basis for further commercial development.
Item type:

Powered by Koha