VTI National Transport Research Database

Potentialstudie om användning av fordonsgenererade data (Prestudy regarding the potential in using vehicle generated data)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-03-07 -- 2022-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2022/53136
Subject(s): Online resources: Abstract: Moderna fordon är utrustade med en mängd sensorer i form av kameror, radar, lidar, etc. Med hjälp av dessa kan fordonen själva fånga en mängd information om den vägmiljö som de rör sig i liksom information relaterad till omgivande trafik. Data som fångas av fordonen har potential att generera nytta för transportsystemet dels genom utbyte av information med andra fordon men också genom att sådana data delas med väghållare och dess verksamheter som vägtrafikledning, vägunderhåll, planering och även för att höja kvaliteten på väghållarnas data till väsentligt lägre kostnader jämfört med användning av traditionella metoder. Målet med projektet är att analysera och beskriva förutsättningarna för och potentialen i att använda fordonsgenererade data för att modernisera samt effektivisera väghållarens olika ansvarsområden. Realtidsdata om vägnätets status samt trafikala förhållanden är av särskilt intresse för denna studie.Abstract: Modern vehicles are equipped with a multitude of sensors in the form of cameras, radar, lidar, etc. With the help of these, the vehicles themselves can capture a wealth of information about the road environment in which they are moving as well as information related to surrounding traffic. The data captured by the vehicles has the potential to generate benefits for the transport system partly through the exchange of information with other vehicles but also by sharing such data with road managers and their activities such as road traffic management, road maintenance, planning and also to raise the quality of the road managers' data to significantly lower costs compared to using traditional methods. The goal of the project is to analyze and describe the conditions for and the potential of using vehicle-generated data to modernize and streamline the road manager's various responsibilities. Real-time data on the status of the road network and traffic conditions are of particular interest for this study.
Item type:

Powered by Koha