VTI National Transport Research Database

Cykling och funktionsnedsättning – möjligheter och barriärer för ökad tillgänglighet och hälsa (Cycling and disability – opportunities and barriers for increased accessibility and health)

  • Nyberg, Jonna
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-01-01 -- 2025-11-15 Registration number:
  • Trafikverket 2022/30978
Subject(s): Abstract: Personer med funktionsnedsättning har generellt sämre tillgång till transporter och gör färre resor jämfört med personer utan funktionsnedsättning, vilket försämrar deras möjligheter till delaktighet i samhället. De löper även större risk att utveckla allvarliga hälsorisker, relaterat till exempelvis övervikt på grund av stillasittande liv. För personer med funktionsnedsättning kan cykling motverka en negativ utveckling av fysisk hälsa samt öka oberoende och möjlighet till social delaktighet. En del personer med funktionsnedsättning finner det även lättare att cykla än gå eller ta sig fram med rullstol. Trots beskrivna positiva effekter är det få personer med funktionsnedsättning som cyklar: i Sverige gör personer utan funktionsnedsättning dubbelt så många resor med cykel jämfört med personer med funktionsnedsättning. Detta kan bland annat bero på barriärer i cykelinfrastrukturen, kostnad för anpassad cykel och/eller normer och attityder rörande cyklister med funktionsnedsättning. Det behövs mer forskning om personer med funktionsnedsättning gällande deras egna uppfattningar om och erfarenheter av cykling. Syftet med projektet är att undersöka hur personer med funktionsnedsättning upplever möjligheter och barriärer för att cykla. Resultaten avser generera kunskapsunderlag i linje med hållbarhetsmål om ökad cykling generellt, och mål om ökad hälsa och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning specifikt. Projektet genomförs med metodtriangulering, där en workshop, en enkätstudie samt en intervjustudie ingår. Som teoretiskt ramverk används den bio-psyko-sociala modellen.Abstract: People with disabilities generally have less access to transport and make fewer travels compared to people without disabilities, which impairs their opportunities for participation in society. They are also at greater risk of developing serious health risks, related to, for example, obesity due to sedentary life. Regarding people with disabilities, cycling can counteract a negative development of physical health, as well as increase independence and the opportunity for social participation. Furthermore, some people with disabilities find it easier to cycle than to walk or get around in wheelchair. Despite the described positive effects, few people with disabilities cycle: in Sweden, people without disabilities make twice as many trips by bicycle compared with people with disabilities. This may be due to barriers in infrastructure, cost of adapted bicycles and / or norms and attitudes concerning cyclists with disabilities. More research is needed on people with disabilities regarding their own perceptions and experiences of cycling. The purpose of the project is to investigate how people with disabilities experience opportunities and barriers to cycling. The results are intended to generate knowledge in line with sustainability goals for increased cycling in general, and goals for increased health and accessibility for people with disabilities specifically. Method triangulation will be used, including a workshop, a survey study, and an interview study. Further, the bio-psycho-social model will be used as theoretical framework.
Item type:

Powered by Koha