VTI National Transport Research Database

Trafikmodell för policybeslutsstöd mot attraktiva, pålitliga och effektiva kollektivtrafiksystem (Choice modeling for policy decision support towards attractive, reliable, and efficient public transport systems)

  • Cebecauer, Matej
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-01-01 -- 2025-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2022/48912
Subject(s): Abstract: För att stadsområden ska förbli eller bli attraktiva och livskraftiga områden måste kollektivtrafiken ständigt se till att den tillgodoser användarnas förändrade behov och resmönster och samtidigt erbjuder dem en attraktiv, tillförlitlig och effektiv service. Motivet för projektet är att utveckla ett verktyg för stöd till politiska beslut som kan hjälpa myndigheter, beslutsfattare, planerare och andra berörda aktörer att undersöka effekterna av sina beslut på kollektivtrafikanvändare och tjänstens prestanda. Exempel på sådana beslut skulle kunna vara relaterade till prisändringar, biljettpriser och rabatter utanför rusningstid, men tillämpningarna går längre än så och skulle kunna användas för hantering av störningar eller för att studera effekterna av förändringar i utbudet. Kort sagt är projektets bidrag att göra det möjligt att utvärdera politiska åtgärder i tidiga skeden av beslutsprocessen och svårbedömda effekter på kollektivtrafikens användare och användning. Pandemin covid-19 har haft olika effekter på hur människor använder kollektivtrafiken. Att resa under perioder utanför rusningstid blir mer praktiskt och realistiskt än före pandemin, eftersom människors flexibilitet när det gäller resemönster och pendling har ökat. Anta att vissa resenärer byter till att resa under lågsäsong. I så fall kan det bidra till att spara offentliga resurser, förbättra andra aspekter av kollektivtrafiken och öka dess komfort och attraktivitet ännu mer. Det förväntas också att säsongsbiljetter (t.ex. månadsabonnemang) kommer att bli mindre attraktiva. Det kan därför bli nödvändigt att utforma nya biljettpriser som bättre tillgodoser de rådande resemönstren i fasen efter korona. Vi identifierar behovet av ett lätt anpassningsbart politiskt beslutsstöd i de tidiga skedena av planeringsstrategier, med fokus på kollektivtrafikens attraktivitet och effektivitet i en föränderlig värld. Vi utgår också från att den ram som föreslås i detta projekt skulle kunna anpassas till förändrade behov i framtiden.Abstract: For urban areas to remain or become attractive and liveable areas, public transport needs to constantly ensure that it caters for users’ changing needs and travel patterns and provide them at the same time with an attractive, reliable, and efficient service. The motivation for this project is to develop a policy decision support tool that can help authorities, policymakers, planners, and other involved actors investigate the effects of their decisions on public transport users and service performance. Examples of such decisions could be related to fare changes, ticket pricing, as well as off-peak discounts. However, potential applications of the tool go beyond this and include disruption management or studying the effects of changes in supply. Shortly, the contribution of this project is to enable the evaluation of policies in early stages of the decision-making process and difficult-to-evaluate effects on public transport users and usage. The covid-19 pandemic has had various impacts on how people use public transport. Traveling during off-peak periods is becoming more practical and realistic than prior to the pandemic, as people's flexibility in travel patterns and commuting has increased. Encouraging more travelers to switch to travel during the off-peak periods can help reduce crowding, improve on-time performance and thus save public resources and increase level of service and thus public transport attractivity. It is also expected that seasonal tickets (e.g., monthly subscriptions) will become less attractive, making it necessary to design new fare products that better cater for the prevailing travel patterns and passenger preferences in the post-corona phase. We identify the need for easily adaptable policy decision support at the early stages of planning strategies, focusing on the attractivity and effectiveness of public transport in the changing world. We also expect that the framework proposed in this project will be adaptable to changing needs in the future.
Item type:

Powered by Koha