VTI National Transport Research Database

Rekommendationer för kravställande på geosynteter och geosyntetrelaterade produkter anpassade till de förhållanden som råder i de Nordiska länderna. (Recommendations for requirements on characteristics of geosynthetics and geosynthetic-related products relevant to country-specific conditions in Nordic countries)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-01-01 -- 2023-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/4161
Subject(s): Online resources: Abstract: : Det övergripande målet med projektet är att ta fram rekommendationer för krav på geosynteter och geosyntetrelaterade produkters egenskaper, baserade på landsspecifika förhållanden. I ett andra steg kan dessa rekommendationer införas i de nordiska ländernas nationella regelverk/riktlinjer. Följande funktioner hos geosynteter och geosyntetrelaterade produkter kommer att vara föremål för projektet: filtrering, dränering, förstärkning och tätning. Specifikationer för varje produkt- och funktionsgrupp ska baseras på ett minsta antal egenskaper som är relevanta för användningsvillkoren. Att definiera dessa materialegenskaper är en del av projektet. Materialegenskaperna kommer att kopplas till produktens lämplighet för den aktuella applikationen. Vidare kommer krav och procedurer för installation och kontroll på plats att definieras och detaljerna för konstruktionskvalitetssäkring (CQA) och konstruktionskvalitetskontroll (CQC) beskrivas. För detta ändamål kommer projektet att ge rekommendationer som är användbara för producenter, distributörer, konsulter, leverantörer, beställare och entreprenörer. Abstract: The overall aim of the project is to develop recommendations for requirements on geosynthetics and geosynthetic-related products characteristics to country-specific conditions. In a second step, these recommendations could be transfer to national guidelines in the Nordic countries. The following functions of geosynthetics and geosynthetic-related products will be the subject of the project: - filtration + drainage, - reinforcement - sealing. Specifications for each class of products and functions should be based on a minimum number of properties relevant to conditions of use. To define these properties is part of the project. For this purpose characteristics for the different applications should be selected and properties should be defined characteristics and properties should allow verification of whether the product used is fit for purpose (e.g. using samples taken at the construction site). Furthermore requirements and procedures for installation and on-site control activities should be defined and details for Construction Quality Assurance (CQA) and Construction Quality Control (CQC) described. For this purpose, the project will provide recommendations which are useful for producers, distributors, consultants, specifiers, buyers and construction companies.
Item type:

Powered by Koha