VTI National Transport Research Database

BIG A2020-05 Hållfasthetsegenskaper hos torv för stabilitetsanalyser av bankar (BIG A2020-05 Soil parametres in peat for slope analyzes for embankments)

  • Westerberg, Bo
  • Statens geotekniska institut (SGI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0712
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-03-31 -- 2023-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/43053
Subject(s): Abstract: I projektet studeras odränerad skjuvhållfasthet hos fibrig torv, dvs. låg- och mellanförmultnad, med fokus på hållfasthetstillväxt med tiden i vertikal/aktiv-riktningen under befintliga bankar. Fältförsök och laboratorieförsök genomförs för att studera hållfasthetsegenskaper och en i projektet utvecklad torv-sond kommer att användas i fält. Huvudmålet med projektet är att ta fram ett nytt arbetssätt för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet för låg- och mellanförmultnad torv för stabilitetsberäkningar av bankar. Projektet genomförs i samarbete med internationella och etablerade torvforskare. Abstract: In the project the undrained shear strength of fibrous peat, i.e. low and medium decomposed peat, is studied focusing on strength increase with time in vertical/active direction below existing embankments. Field and laboratory tests are conducted to study strength properties and a new peat probe developed in the project will also be used in situ. The main obective of the project is to develop and bring forth a new working procedure to determine undrained shear strength of fibrous peat for stability calculations of embankments. The project is performed in cooperation with leading peat researchers from other countries.
Item type:

Powered by Koha