VTI National Transport Research Database

Artrika vägkanter (Species rich road verges )

  • Westin, Anna
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Universitet eller högskola, 202100-2817
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-06-05 -- 2024-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/64217
Subject(s): Abstract: Artrika vägkanter (AVK) kan innehålla många av kulturlandskapets hävdberoende arter. Det är sannolikt att dessa arter har etablerat sig under en tid då landskapet var fyllt av artrika ängar, betesmarker och åkrar. När landskapets förändrats har en rik biologisk mångfald från kulturlanskapet stannat kvar i vissa vägkanter som därför kan ses som ett biologiskt kulturarv. Projektet undersöker sambanden mellan artika vägkanter och det omgivande landskapet, i nutid och olika historiska perioder. Dessa samband kan bidra till bättre skötsel i befintliga AVK och anläggning av nya AVK.Abstract: Species rich road verges may contain many management dependent species associated with the culturl landscape. I is likely that theses have established in the road vergeg during a time when the landscape was fillewd with speceis rich grasslands and arable fields. As the landscape changed and lost many species, road verges has become an important environment for rich biodiversity and can therefore bee considered biological cultural heritage from the hisorical landscape. This project uses historical and ecological data to explore connections between species rich road verges and the surrounding landscape, in present an historical times.These connections can contribute to better management of existing verges and formation of new rich environments in road construction
Item type:

Powered by Koha