VTI National Transport Research Database

Vatten ifrån järnvägsinfastruktur och hantering av föroreningar – introducerande litteraturöversikt (Runoff from railway infrastructure and management of pollutants - introductory literature survey)

  • Blecken, Godecke
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-09-07 -- 2023-04-20 Registration number:
  • Trafikverket 2021/103740
Subject(s): Abstract: Vid planering av väg- och järnvägsinfrastruktur behöver föroreningsstransport med vatten och påverkan i recipient beskrivas. Banvallar, bangårdar, uppställningsspår och järnvägsbroar bidrar i olika omfattning till föroreningsspridning eftersom förutsättningarna för ackumulering av föroreningar i anläggningen och transport till punkten för bortledning av vatten skiljer sig åt. Reningsåtgärder måste därför anpassas till platsspecifika förhållanden och enbart implementeras där de behövs. Huvudsyftet och mål med det förslagna projektet är att sammanfatta aktuell kunskap genom en litteraturstudie. Detta ska ge Trafikverket bättre underlag vid beslut om utformning av avvattningsanläggningen för järnvägsinfrastruktur. Abstract: When planning for road and railway infrastructure, pollution transport with runoff and the impact on the receiving water bodies need to be described. Railway embankments, railway yards, railway tracks and railway bridges contribute to varying degrees to pollution transport, because site-specific conditions may vary significantly. Runoff treatment measures must therefore be adapted to site-specific conditions and only implemented such measures where they are needed.The main goal of the proposed project is to summarize current knowledge through a literature survey. This will provide the Swedish Transport Administration with a better basis for decisions when designing drainage systems for railway infrastructure.
Item type:

Powered by Koha