VTI National Transport Research Database

Rening av näringsämnen i överskottsvatten i infrastrukturentreprenader (Purification of nutrients in excess water in infrastructure contracts)

  • Olsson, Tove
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-09-01 -- 2022-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/27836
Subject(s): Abstract: Hanteringen av kväverikt länshållnings- och processvatten på byggarbetsplatser är ett frekvent återkommande problem där otillräcklig hantering kan resultera i förseningar och betydande ekonomiska så väl som miljömässiga förluster inom stora infrastrukturprojekt. Idag saknas standardiserade tillvägagångssätt och metoder för kväverening hos Trafikverket och den svenska anläggningsbranschen i stort. Forskningsprojektet syftar att undersöka alternativ till reningstekniker för att möjliggöra lokal behandling av kväverikt vatten i anslutning till byggarbetsplatser genom utförandet av en uttömmande litteraturstudie, med efterföljande laboratorieskalestudier för att utvärdera effektiviteten av upp till tre av de mest lovande teknikerna genom användandet av uppsamlat vatten från en aktiv byggarbetsplats. Vid positivt utfall från projektet finns möjligheten att gå vidare med utökade pilotskalestudier för att på sikt möjliggöra fullskaleimplementation i Trafikverkets ordinarie verksamhet Abstract: Management of nitrogen rich water from construction sites is a frequently recurring problem where insufficient handling can cause delays and economic as well as environmental losses within large infrastructure projects. There is a need for efficient methods for treatment of this type of water, but today standardized procedures are lacking both at the Swedish Transport Administration and elsewhere. This research project aims to investigate options for treatment methods to facilitate local treatment of nitrogen rich water at construction sites through a thorough literature review, as well as laboratory scale studies for up to three promising technologies using water collected from an active construction site. If a promising technology is identified in the outcome from the laboratory studies, a follow up project with a study in pilot scale can be conducted through a new project application.
Item type:

Powered by Koha