VTI National Transport Research Database

Metodutveckling för regionala systemanalyser (Development of methodology for regional system analysis)

  • Brümmer, Lars
  • Ramböll Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556133-0506
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-08-16 -- 2024-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/118623
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att utveckla metodiken för regionala systemanalyser som underlag för den nationella åtgärdsplaneringen. Metodiken ska säkerställa att nationella mål och strategier som påverkar tillgänglighet hanteras på ett nationellt jämförbart sett, likaväl som metod och utvärdering vid regionala analyser. Huvudingredienser i uppdraget är analys och utvärderingsmetoder för WEI (wider economic impacts) och territoriella analyser som minskar risken för bias vid värderingen av åtgärder som respektive region önskar få genomförda. En väsentlig utgångspunkt är även att tillgänglighet kan skapas på flera sätt och inte nödvändigtvis genom åtgärder i infrastrukturen. Projektet resulterar i en manual som antas kunna utgöra Trafikverkets riktlinjer för regionala analyserAbstract: The project aims to develop the methodology for regional system analysis as a basis for national infrastructure investment planning. The methodology must ensure that national goals and strategies are handled in a nationally comparable way, as well as methodology and evaluation of regional analyses. The main ingredients in the assignment are analysis and evaluation methods for WEI (wider economic impacts) and territorial analysis that reduce the risk of bias in the evaluation of measures that each region wishes to implement. An important starting point is also that accessibility can be created in several ways and not necessarily through measures in the infrastructure. The project results in a manual that is assumed to be able to constitute the Swedish Transport Administration's guidelines for regional analyzes.
Item type:

Powered by Koha