VTI National Transport Research Database

CTR - SMART2 - Simulation and Modeling of Automated Road Transport – del 2 (CTR - SMART2 - Simulation and Modeling of Automated Road Transport – part 2)

  • Olstam, Johan
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-05-01 -- 2022-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/27044
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet omfattar framtagning av en simuleringsbaserad utvärdering av automatiserade trafiksystem som inkluderar manuellt, delvis och helt självkörande fordon. Baserat på kravspecifikation kommer behovet av vidareutveckling av dagens trafiksimuleringsmodeller att specificeras. Beroende på hur stort vidareutvecklingsbehovet är kommer antingen nya delmodeller (som t.ex. för car-following, körfältsbyte, ruttval, etc.) att utvecklas eller så kommer nuvarande modeller att anpassas eller vidareutvecklas. Projektet omfattar skattning av trafikeffekter av självkörande fordon för två specifika tillämpningsfall. Dessa två tillämpningsfall bestäms under projektets uppstartsfas baserat på workshop med intressenter. Projektet studerar även effekter på färdmedels- och ruttvalsmodellering i blandade och fullt autonoma trafiksystem. Av intresse är även effekter av olika grader av samåkning, flottor av självkörande fordon och tomma fordon på trängsel, res- och väntetider, samt energiåtgång. Projektets övergripande syfte är att vidareutveckla dagens trafikmodeller för att möjliggöra analys av framtidens automatiserade trafiksystem. Projektet undersöker denna potential genom utveckling och tillämpning av trafiksimulering för analys av effekter av automatisering av trafiksystemet. Projektet består av två doktorandprojekt, det ena med inriktning mot mikrosimulering och interaktion mellan manuellt körda och självkörande fordon och det andra mot systemeffekter med mesosimulering inklusive färdmedels- och ruttval och alternativa trafikeringsformer i framtida trafiknät. Abstract: The project involves the development of a simulation-based evaluation of automated traffic systems that includes manually, partly and completely self-driving vehicles. Based on requirements specification, the need for further development of today's traffic simulation models will be specified. Depending on how great the further development need is, either new sub-models will be developed or current models will be adapted or further developed. The project involves estimating the traffic effects of self-driving vehicles for two specific application cases. These two application cases are determined during the project's start-up phase based on a workshop with stakeholders. The project also studies effects on transport and route selection modeling in mixed and fully autonomous traffic systems. Of interest are also effects of different degrees of carpooling, fleets of self-driving vehicles and empty vehicles on congestion, travel and waiting times, as well as energy consumption. The overall purpose of the project is to further develop today's traffic models to enable analysis of the future automated traffic systems. The project examines this potential through the development and application of traffic simulation for analyzing the effects of automation of the traffic system. The project consists of two doctoral projects, one focusing on micro-simulation and interaction between manually driven and self-driving vehicles and the other against system effects with mesosimulation including transport and route choices and alternative modes of traffic in future traffic
Item type:

Powered by Koha