VTI National Transport Research Database

Longitudinell uppföljning av psykisk och organisatorisk arbetsmiljö i sjöfarten. Hur förebygger sjöfarten ökande psykisk ohälsa bland svenska sjömän?

  • Dahlman, Joakim
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-10-01 -- 2022-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/53528
Subject(s): Abstract: I kontrast till i huvudsak fysiska åkommor har under senare tid den psykiska ohälsan bland vissa certifikatstyper i sjöfarten visat sig vara den näst största orsaken till sjukskrivning (Dahlman, 2016). Att detta inte uppmärksammats tidigare beror till stor del på att sjöfarten inte har lyckats fånga upp dessa problem eftersom långt från alla rederier dels är knutna till företagshälsovård men också att det råder en kultur som förhindrar medvetenheten. Bland de vanligaste åkommorna är stress, depressioner och problem relaterade till psykosocial arbetsmiljö. År 2016 trädde ett tillägg i kraft till arbetsmiljölagen, AFS 2015:4, som innebär att arbetsgivaren skall arbeta för en arbetsplats där varken sociala faktorer eller organisationens uppbyggnad kan ligga till grund för ohälsa hos de anställda. För sjöfarten innebär detta att rederier/arbetsgivare måste ta fram planer för hur man avser systematiskt arbeta med att förbygga psykisk ohälsa ombord. I sjöfarten kommer denna att beräknas träda i full kraft under sista halvåret 2019. Mot bakgrund av detta finns ett behov av att studera hur implementeringen av tillägget sker och vilken effekt det systematiska arbetet får överlag i sjöfarten och i synnerhet på sjukskrivningsstatistiken samt det upplevda välmåendet hos besättningar.Abstract: Historically, physical injuries have been the main cause for sick leave and work-related absence in the work onboard. Recently, studies have shown that sick leave due to psychological and illness is the second largest cause following musculoskeletal diseases (Dahlman, 2016). The reason for this is thought to be part of the culture onboard of not talking about mental issues and problems related to psychosocial working conditions. Further, many of the smaller shipping companies and vessels are not connected to any healthcare provider which means that they’re not visible in any statistics tied to their profession. Among the more common diagnoses are depression, stress and problems related to bad psychosocial working conditions. Since 2016, an amendment to the Swedish work environment jurisdiction implies that companies must have plans in place to prevent poor psychosocial working environments and victimization of personnel. In shipping, this amendment is expected to be fully implemented during the second half of 2019. This provides a unique opportunity to longitudinally study the impact of the implementation and effect of the legislation together with a selection of shipping companies and maritime stakeholders.
Item type:

Powered by Koha