VTI National Transport Research Database

Förstudie forskningsbehov och genomförande av funktionskrav för byggnadsverk i transportsektorn (Pre-study research needs and implementation of functional requirements for construction works in the transport sector)

  • Rempling, Rasmus
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-03-01 -- 2022-10-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/19261
Subject(s): Abstract: Detta projektförslag avser en förstudie inom området A.2.3 Metoder för verifiering av tekniska funktionskrav. Förstudien bedöms pågå under 2020 med avrapportering september 2020. Metoder för verifiering av funktionskrav på transportinfrastruktur är relativt omoget om helhetshänsyn tas till ett system som omfattar projektering, utvärdering (kontinuerlig) och åtgärder. Delvis är tekniken mogen att bedöma infrastrukturers tillstånd, då avses beräkningsmodeller (hand och FE modeller) och mätmetoder. Dock är deras användning i processen och processen i sig obeforskat. Internationellt pågår forskning på området med focus på Structural health monitoring görs viktiga framsteg, dock saknas en helhetssyn och frågeställningar för ett svenskt system är otydligt. Därför förslås en förstudie med mål att belysa och redovisa forskningsfrågan och hur de ska besvaras och hur kunskap ska byggas inom området. Förstudien samlar interdisciplinära forskare, konsulter och entreprenörer för att göra en kunskapsinsamling och förankring av forskningsområdet i akademi, industri och myndighet. En internationell utblick och närverksskapande är planerat. Projektet kommer att leverera en forskningsplan för verifiering av tekniska funktionskrav, där områden informationsinhämtning och informationshantering och -selektering med sensorteknik är grundläggande, prognosmetoder för att verifiera kravuppfyllelse vid långa tekniska livslängder samt verifiering av krav på säkerhet och funktion vid dimensionering av konstruktioner. Abstract: This project proposal concerns a feasibility study in the area of A.2.3 Methods for verification of technical functional requirements. The preliminary study is expected to continue during 2020 with reporting in September 2020. Methods for verification of functional requirements on transport infrastructure are relatively immature if overall consideration is given to a system that includes planning, evaluation (continuous) and measures. In part, the technology is ripe to assess the state of infrastructure, when it refers to calculation models (hand and FE models) and measurement methods. However, their use in the process and the process itself is unexplored. Internationally, research in the area with focus on Structural health monitoring is making important progress, however, a holistic approach is lacking and issues for a Swedish system are unclear. Therefore, a feasibility study is proposed with the aim of elucidating and reporting the research question and how they should be answered and how knowledge should be built in the area. The preliminary study brings together interdisciplinary researchers, consultants and entrepreneurs to gather knowledge and anchor the research area in academia, industry and government. An international outlook and networking is planned. The project will deliver a research plan for verification of technical functional requirements, in which areas information gathering and information management and selection with sensor technology are fundamental, forecasting methods for verifying compliance with long technical lifetimes and verification of requirements for safety and function in the design of constructions.
Item type:

Powered by Koha