VTI National Transport Research Database

Klimatomställning av torrbulkflottan driven av lastägare (Climate change of the dry bulk fleet driven by cargo owners)

  • Tamm, Sebastian
  • Responsible Shipping Initiative, Ideell förening, 802526-4477
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-10-01 -- 2024-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/100899
Subject(s): Abstract: Projektet är en genomförbarhetsstudie med syfte att kraftigt påskynda klimatomställningen i den sjöfart som tar hand om industrins och kraftvärmeverkens torrbulktransporter. Därmed bidrar det direkt till Sveriges mål att minska inrikes växthusgasutsläpp. Projektets mål är att utarbeta transportsystemlösningar för fartyg med noll nettoutsläpp av växthusgaser, och för fartyg med >50% förbättrad klimatprestanda, som uppfyller faktiska transportbehov hos projektparternaBillerudKorsnäs, EFO, Lantmännen, SSAB, Stockholm Exergi och Södra. Därmed ska de efter projektet kunna fatta beslut om att ingå samarbeten för att realisera dessa transportsystem. Abstract: This project is a feasibility study with the purpose of driving decarbonization in dry bulk sea cargo transport. This segment takes care of goods for the Swedish basic industry, among others. Thus the project directly contributes to the Swedish goal of reducing emissions from domestic transport. The goals of the project is to develop sea transport system concepts with ships that have net zero GHG emissions, and with ships that have more than 50% reduced GHG emissions, that fulfil actual transport needs for the participating organizations.
Item type:

Powered by Koha