VTI National Transport Research Database

Policylabb smarta fartyg (Swedish Shipping Policy Lab)

  • Stenberg, Susanne
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-01-08 -- 2022-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/50893
Subject(s): Abstract: Detta projektförslag utgör en ram för att genomföra policylabb på sjöfartsområdet, utifrån ett alltmer påtagligt behov av att arbeta med policy och regelverk som möjliggörare för svenska aktörers forskning, utveckling och innovation med olika grader av automation inom sjöfarten. Projektet fokuserar på policylabb kopplat till framtida smarta fartyg och då specifikt autonoma funktioner. Projektet stärker svensk konkurrenskraft och faller in under Trafikverkets sjöfartsportfölj, särskilt temat digitalisering och automation respektive sjösäkerhet och social hållbarhet (arbetsmiljö). Projektet bidrar till Trafikverkets roll som samverkande samhällsutvecklare. Bakgrunden till projektet står att finna i det behov som särskilt industrin och redare under senare år sett växa fram om att aktivt arbeta med policy och regelverk för att underlätta marknadsintroduktion av ny teknik och funktioner för effektivitet och sjösäkerhet. För att vara hanterbart och få rimliga förutsättningar för att nå resultat som kan tillämpas också på kort sikt, behöver projektet en tydlig koppling till vad som händer i praktiken på fältet. Projektet fokuserar därför på och utgår i de behov som projektparterna identifierar i specifika fall (use case). Det kräver att deltagarna, och särskilt parterna som bidrar med de fall som projektet utforskar policy och regelverk kring, investerar tid i projektet. Därigenom är projektet förankrat i konkret tillämpning och relevant. Projektet kommer att se över regler och policy i (minst) två olika use case, vilket innebär en ökad komplexitet men också en styrka. Framförallt kan rättsanalysen då koppla an till både specifika fall och extrahera rättsliga överväganden och vägval på en generell nivå, utifrån genomförd behovsanalys. Det ena fallet kan vara Färjerederiets nya färja för Ljusteröleden, det andra fallet kan vara hur insamling av data om havsobservationer kan gå till. Fler möjliga use case finns.Syftet är att bidra till att i de fall som projektet erbjuder policylabb säkerställa en laglig produkt- eller tjänsteutveckling för att möjliggöra marknadsintroduktion. Dessutom siktar vi på att identifiera generella utmaningar med policy och regelverk som blir aktuella inom projektet. Vidare handlar det om att möjliggöra ett systematiskt genomgående lärande och en anpassningsbar metod för arbetet, också omfattande hur en regelgivande myndighet (som Transportstyrelsen) arbetar med regelverksutveckling och innovation. Projektet använder arbetssätt med målet att göra rätt (snarare än att minimera risker att göra fel), och utforskar policy och regelverk med sikte på att stimulera innovation med potential för hållbar sjöfart och transport. Det sker genom en iterativ och inkrementell process, där de olika aktörerna är medskapande så att varje steg bygger på insikter och det gemensamma lärandet i tidigare steg. Förväntat resultat av projektet är att genom ett konkret arbete nå en förståelse för var de policymässiga utmaningar finns, vad de består av och hur de ser ut för olika intressenter. Det bidrar till projektparternas faktiska use case. Det bidrar också till en ökad kunskap och en större tydlighet och dokumentation kring t.ex. rättsliga hinder och möjligheter. Sådan kunskap kan bli underlag för beslutsfattande, inom bl.a. företag, organisationer och stater. Projektet genomförs med RISE Research Institutes of Sweden som koordinator tillsammans med Färjerederiet, Saab Kockums AB, ABB Marin och Transportstyrelsen som projektparter. Projektet kommer att koppla en referensgrupp till arbetet, för att få in fler synpunkter på arbetet, i en vidare kontext diskutera frågor och resultat samt få del av den bredd och djup av kompetens som finns t.ex. inom den fokusgrupp för smarta fartyg som är under uppstart i Lighthouse och Transportstyrelsens referensgrupp för autonom sjöfart. Dessa nätverk kan dessutom bidra till resultatspridning. Abstract: This project proposal will establish and conduct a policy lab connected to future smart vessels and especially autonomus functions. The project is a response to a need from the industry to have clear policies and regulations for new systems and technologies within the shipping domain. The project builds on the policy method with a high degree of participation of industry and authorities. The project is led by RISE Research Institutes of Sweden and conducted together with the partners Transportstyrelsen, Färjerederiet, Saab Kockums and ABB Marine Sweden.
Item type:

Powered by Koha